Reklamcılık Bitirme Tezi Konuları

reklamcilik bitirme tezi

GİT 101 Bilimsel araştırma yöntemleri

İletişim öğrencilerini araştırma ve istatistik kavramları ile tanıştırmak, araştırma türlerini öğretmek, veri toplama, evren, örneklem ve ölçme kavramlarını tanıtmak, temel istatistik analizlerini öğretmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği.özel ders,bitirme projesi .dönem ödevi yap

GİT 102 Temel fotoğraf

Görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği fotoğrafın önemini artırmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, sanat ve eğitim alanlarında görüntü üretimi, aktarımı ve iletişimine yönelik bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.Eğitim programında bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere birbirlerini tamamlayan üç temel kavram üzerine yapılandırılan dersin içeriği: Fotoğraf Makineleri: Türleri ve birimleri, Objektifler: Türleri ve genel özellikleri, Pozlama ve Değişkenler: Diyafram,Pozlama ve Değişkenler: Enstantane, Alan Derinliği, Fotoğrafta Hareket, Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Aksesuarlar, Işık ve Aydınlatma ve Kompozisyon Oluşturma.

GİT 103 İletişim semineri

Bu ders iletişim bilimleri alanındaki teorik ve uygulama çalışmalarını tartışma imkânı sağlamaktır. Öğrencilerin aktif katılımını gerektiren derste, öğrenciler sunumları aracılığıyla medya metinleri üzerine yorum yaparlar. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin etrafımızı saran medya metinlerini eleştirel bir biçimde tartışmalarını sağlamaktırbitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 104 Sanat tarihi ve mitoloji

Dersin amacı, temel sanat kavramlarını, mitolojiyi ve sanatın tarihsel gelişimini, kuramlar, akımlar çerçevesinde eleştirel bir bakışla incelemektir. Dersin içeriği, öğrencilere kavram ve fikirleri görsel dile aktarma ve görsel düşünme yetisini kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

GİT 105 Tasarım kuram ve araştırmaları:

Bu ders kapsamında öğrencilere temel tasarım elemanları ve doğa biçimleri üzerine araştırma, inceleme ve tasarım uygulamaları yaptırılır. Öğrenciler, bir yandan görsel iletişim tasarımıyla ilgili temel uygulama becerileri edinirken, diğer yandan da görsel iletişim dünyasının önde gelen tasarımcılarını araştırır, irdelerler. Estetik duyarlılığın tasarımda nasıl kullanılacağının öğretildiği, fikir üretme ve beceri kazanma dersidir. Plastik Sanatların temel öğeleriyle desteklenen bilgilerin, bireysel yaratıcılığa dönüştürülmesi sağlanır ve öğrencinin görme/algılama düzeyi geliştirilir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesireklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT 106 Sanatsal iletişim

Sanatsal İletişim dersinde görsel medyanın farklı anlatım biçimleri estetik kaygılar bağlamında ele alınarak örnekler üzerinden incelemeler yapılmaktadır. Öğrencinin estetik unsurlar ile değerlendirme yetisi geliştirilecektir.

GİT 107 Bilgisayar uygulamaları

Ders süresince PC tabanlı yazılım kullanımı için temel kavramlar incelenecektir. Bilgisayar donanımı ve çalışması, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, bilgisayar üzerinden sunum yapabilme ders kapsamında ele alınacaktır. Bilgisayar destekli tasarımın uygulama araçları ve programlarının temel işlevleri üzerinde durulacaktır. Bilgisayarların iş ve sosyal hayat üzerindeki etkisi de ayrıca tartışılacaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT108 Görüntü işleme

Fotoğraf görüntüsü üzerinde çeşitli müdahale olanakları sağlayan yazılımlar sayesinde görüntüde bir takım düzenlemeler ve müdahaleler yapabilme olanakları gelişmiştir. Bu derste öğrenciler yazılımlar aracılığıyla görüntü üzerinde yapılan temel müdahaleler, düzenlemelerin yanı sıra birden fazla görüntüyü tek görüntü halinde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirme yöntemlerini öğrenerek becerilerini geliştireceklerdir. bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesireklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT 203 Temel tasarım

Ağırlıklı olarak uygulamalı yapılan ders öğrencinin yaratıcılığını arttırıp bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi üzerine kurulur. Kavramlar arasında görsel bağlar kurabilmek, buna görsel anlamlar ve semboller yükleyebilmek öğrencinin duygu ve düşüncelerini görsel dille ifade edebilmesini,  iletişimin önemli bir unsuru olan görsel estetiği her alanda kullanabilme donanımı ve becerisini kazandırmaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

Sanat ve yaratıcılık alanında öğrenciler, teorik ve uygulamalı olarak bilgilenme, bilgilendiği konuda çeşitli materyaller kullanılarak tecrübelenme hedeflenir. Çeşitli malzemeler üzerinden renk doku çalışmaları, kavramlara görsel seçme görseli kavramsal okuma gibi alıştırmalar, akımlardan sürrealizmi tanıma ve anlama, hazır nesnenin kullanımı gibi yöntem ve teknik içeren konular, ifadeler değerlendirilir. Gözlem yapmayı, algılamayı, ayrıntıyı fark etmeyi nasıl görmek gerektiğini ve düşüncenin nasıl görselleştirileceğini üreten zengin bir içerik taşır.

GİT204 Görsel okuma yöntemleri

Her görsel metnin yalnızca seyirlik bir tasarım değil, aynı zamanda disiplinlerarası bakış gerektiren bir ürün olduğu savından hareket eden bu ders, çeşitli görsel metinleri tarihsel bir bakışla okuma ve anlama pratiği kazandırmaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 205 Fotoğraf teknikleri

Bu ders ile öğrencilerin görsel bir iletişim dalı olan fotoğrafın farklı tekniklerini kullanarak görsel ifade ve görsel algı gibi yeteneklerin geliştirilmesi, değişik konuların fotoğraflarının çekim teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.Ders kapsamında,Fotoğrafın Dili- Bir konunun görsel dil kullanarak işlenmesi, Işık Bilgisi,Kompozisyon Oluşturma,Hareket fotoğrafları çekim teknikleri (Hareketin dondurulması, hareket netliği),Hareket fotoğrafları çekim teknikleri (Pan, zoom patlaması),Siluet fotoğrafı çekim tekniği,Gece fotoğrafı çekim tekniği konularında çalışmalar yapılır.

GİT 206 Yaratıcı yazarlık

İletişim alanının disiplinler arası niteliğini imkân olarak alan bu derste haberden karikatüre, denemeden hikâyeye birçok yazı türüne ilişkin metin üreten katılımcı, alanda ihtiyacına göre yazma deneyimi kazanmaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 209 Görsel iletişim tarihi

Derste Çağlar boyunca yaratılan görsel tasarımlara sosyokültürel yapı ve dönem özellikleriyle genel bir bakış kazandırılır. Öğrencilerin tarih öncesi dönemlerden başlayarak, Rönesans ve sanayi devrimi süresince kullanılan görsellerin ve görsel iletişim tasarımı dünyasına dair yaşanılanların tartışılması amaçlanmıştır.

GİT211 Bilgisayarda tasarım uygulamaları

Görsel iletişim tasarımında genel olarak kullanılan iletişim araçları için görsel düzenlemelerin fikir aşamasından en son geldiği noktaya kadar olan sürecin ele alınması bu dersin ana teması olacaktır. Daha çok kurumsal kimlik tasarımının en temel parçasından yola çıkılarak yapılacak olan çalışmalar, bir tasarımın yolculuğu  biçiminde devam edecektir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 212 Görsel İletişimde tipografi

Tipografinin tanımı, yazının doğuşu, tipografinin tarihsel gelişimi, harf anatomisi, yazı karakteri türleri ve sınıflandırmaları; yazı karakterlerini tür ve biçimlerine göre karşılaştırmak, logo,amlem, yazı karakteri (font) bilgisi, yazı karakterlerinin biçimleri, font aileleri,  görsel etki açısından yazı karakteri kullanımı ve tipografinin iletişim tasarımı açısından önemi üzerinde durulacaktır. Tipografik ögelerin (ritm, leke, denge, düzenleme, renk gibi) iletişim, görsel algılama ve psikolojik boyutlarını irdeleyen uygulamalar yapılacaktır. Fontlarla belirlenmiş alanlar içinde işlevsel çalışmalar ve sayısal ortamda uygulamalarla öğrencinin konuyu kavrama ve uygulama yeteneği arttırılacaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT 216 Film ve animasyon yapım teknikleri

Bu ders, öğrencilere sinemanın görsel-işitsel temel kavramlarını, teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve öğrencilerde diğer alan dersleri için bir altyapı oluşturmak amacı taşır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 218 Çağdaş iletişim tasarımının gelişimi

Öğrencilerin modern dönemde yaratılan görsel tasarımlara sosyokültürel yapı ve dönem özellikleriyle genel bir bakış sahibi olması amaçlanmıştır. Ders kapsamında modernite öncesi dönemlerden başlayarak, postmodern dönemde yaratılan görsellerin ve görsel iletişim tasarımı dünyasına dair tasarım ve uygulama teknik ve yöntemlerinin tartışılacaktır.

GİT 220 Görsel iletişim uygulamaları

Sanat ve yaratıcılık alanında öğrenciler, teorik ve uygulamalı olarak bilgilenme, bilgilendiği konuda çeşitli materyaller kullanılarak tecrübelenme hedeflenir. Çeşitli malzemeler üzerinden renk doku çalışmaları, kavramlara görsel seçme görseli kavramsal okuma gibi alıştırmalar, akımlardan sürrealizmi tanıma ve anlama, hazır nesnenin kullanımı gibi yöntem ve teknik içeren konular, ifadeler değerlendirilir. Gözlem yapmayı, algılamayı, ayrıntıyı fark etmeyi nasıl görmek gerektiğini ve düşüncenin nasıl görselleştirileceğini üreten zengin bir içerik taşır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 252 Masaüstü yayıncılık

Grafik Tasarımın temel ilkelerinin ve prensiplerinin öğrenilmesi ve bunların broşür ve poster tasarımı gibi proje çalışmalarıyla uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu derste dergi ilanları, el ilanları ve broşürlerin tasarımı için sayfa düzenlerinin yapılması öğretilmektedir. Aynı zamanda tipografi, grafik ve yazı düzenlemeleri ile çizim araçlarının kullanılması öğretilmektedir.

GİT 261 İletişim tasarımında kültürel kodlamalar

Derste Tasarım Tarihi çerçevesinde Görsel İletişim Tasarımına yönelik gelişmelerin çeşitli yönleriyle irdelenecektir. Modern dönemde yaratılan görsel tasarımlara sosyokültürel yapı ve dönem özellikleriyle genel bir bakış sağlanacaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 266 Dijital illustrasyon

Görsel iletişim tasarımında  Adobe illustrator ve Adobe Photoshop programları yardımıyla görsel düzenlemelerin dijital ortamda  illustrasyon olarak oluşturulması hedeflenmektedir.

GİT 269 Storyboard tasarımı

Storyboard, senaryo ve tretman kavramlarının açıklanır ve gelişim süreçleri irdelenir. Bir fikir veya öykünün görselleşmesine yardımcı olabilecek temel biçimlendirme teknikleri öğretilir. Senaryonun etkili biçimde görselleşmesini sağlayacak tip ve mekan araştırmalarıyla, kamera açıları, kompozisyon, renk ve atmosferi belirlemeye yönelik araştırma ve uygulamalı çalışmalar yaptırılır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 271 Web tasarımına giriş

Dersin amacı, etkileşimli çoklu web sayfa tasarımında uygulamalı HTML kullanıcılığının ve yaratıcılığının benimsetilmesidir. Konular arasında, yapısal HTML, text elemanları ve özellikleri, tablolar, çerçeveler, biçimler ve grafiksel kullanım yer almaktadır.

GİT 281 Vektörel illustrasyon

Görsel iletişim tasarımında Adobe illustrator ve Adobe Photoshop programları yardımıyla görsel düzenlemelerin dijital ortamda illustrasyon olarak oluşturulması hedeflenmektedir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 292 Web 2.0 ve sosyal ağlar

Sosyal teorisi ve sosyal medyada yer alan alanlar, uygulamalar ve sosyal medyanın çeşitliliği hakkında genel bilgileri içermektedir. Öğrencilerin geleneksel medya yeni medya arasındaki farklılıkları anlaması amaçlanır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT310 Modelleme Ve Animasyon

Dersin amacı, teknik ve kuramsal bilgi sonrasında karakter tasarımı çizimi, temel hareket formları, senaryo oluşturma, storyboard hazırlama ve bilgisayar ortamında canlandırma tekniği prensip ve yöntemlerinin uygulamasıdır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 315 Reklamcılıkta yaratıcı stratejiler

Günümüzün yoğun rekabet ortamında reklam ajanslarını ve bu ajansları kiralayan işletmeleri; pazarlanan ürün ya da hizmeti başarıya götürecek olan temel unsur ‘yaratıcılık’tır. Bu nedenle de yaratıcılık reklam sektöründe çalışan herkesin sahip olmak istediği bir güç haline gelmiştir. Reklamda yaratıcılık stratejilerin başında planlama, son bölümünde ise oluşturulan stratejiye uygun yayın mecrasını seçmek gelir. Reklam ne kadar yaratıcı ve özgün olursa olsun doğru zamanda doğru mecrada yayınlanmazsa hedef kitlesine ulaşmaz. Bu dersin amacı el ilanından broşüre, televizyon ve dergi reklamlarına kadar bütün reklam mecralarının gizli kodlarını öğrencilere aktarmak; reklam sektöründe yaratıcılığın inceliklerini uygulamalı olarak göstermektir.

GİT318 Etkileşimli çoklu ortam tasarımına giriş

Dersin amacı, iki boyutlu grafik tasarımın çoklu ortamda hareketli görüntüye aktarılmasıdır. Bu bağlamda canlandırma kavramları, hareketli görüntüler, interaktif multimedya yaratım sürecinin temel teknik ve prensipleri ele alınacak ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 319 Tv video grafik

Yapım ve yönetim sürecine ilişkin kuramsal bilgilerin; tanıtım filmi, reklâm filmi, TV programı, kısa film, belgesel film ve televizyon haberi – röportajı gibi uygulama çalışmalarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bir projeyi fikir aşamasından başlayarak, çekim öncesi (araştırma, planlama, yaratıcılık) aşamaların, çekim (yapım ve yönetimin planlanması ve uygulanması) aşamasının ve çekim sonrası sürecin sonuçlandırılmasında yeterli donanım ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT320 Reklam tasarımı, grafiği ve üretimi

Yaratıcılık süreci olarak ele alınan reklam konusu hem üreticiler hem de tüketiciler açısından detaylı bir şekilde işlenir, çeşitli reklam tasarım uygulamaları yapılır, ayrıca, sanat yönetmenliği kavramı üstünde durulur. Mevcut bir kurumun, markanın, ürünün ya da etkinliğin tanıtımını proje konusu olarak ele alan ders, basın ilanı, televizyon reklamı, dış mekan iletişim mecraları gibi kitle iletişim araçlarındaki uygulamaları içerir; tanıtımı yapılan özne, kurum ya da ürünün, tüketici kitlesiyle kurduğu pazarlama iletişimi yapılarını, grafik tasarımın görsel iletişim dili üzerinden aktarmayı amaçlar.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 321 Hareketli grafik tasarıma giriş

Hareketli grafik tasarımı hakkında genel bilgiler edinerek, başta Adobe After Effects programı olmak üzere yeni teknoloji ve yazılımlardan faydalanarak,video ve görsel üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarla hareketli grafik tasarım konusunda bir temel oluşturmak. Hareketli grafik tasarımı prensipleri, After Effects programı temel öğeleri ve gelişmiş seçenekler, ses ve görüntü montajı bilgileri ile hazırlanacak geniş kapsamlı kısa reklam filmi çalışmaları ile ilgili konuları içerir.

GİT 323 Tipografik animasyon

Bu ders tipografi kavramını ve bu kavramın, görsel tasarım ve animasyon projelerinde kullanımını anlatmayı amaçlamaktadır. Teorik bilgi aktarımının ardından öğrencilerle farklı tipografi kullanımlarının incelenmesi sürecine geçilecektir. Bu süreç ardından öğrencinin tipografiyi çeşitli uygulamalar ile tipografinin görsel tasarım ve animasyonlarda kullanmasına yönelik uygulamalar ile pekiştirilecektir. Böylelikle öğrenci teorik bilgiyi, pratik uygulamalar ile kullanma olanağı bulacaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği 

GİT324 Hareketli grafik tasarım uygulamaları

Dersin amacı, canlı-hareketli filmler ve animasyonlar için gerekli olan yetileri öğrencilere kazandırmak, ilgili kavramları öğretmektir.

GİT 360 Çoklu ortamda oyun tasarımı

Gelişen medya teknolojilerinin açığa çıkarttığı çoklu ortam ürünlerine yönelik tasarım geliştirme, bu tasarımların içerisinde eğlendirici, tanıtıcı ve eğitsel oyunların teorik bilgileri verilecektir. Öğrenciler, çoklu ortamda oyun hakkında fikir yaratma ve bunları uygulamaya geçirme becerilerini elde ederler. Çoklu-ortamda oyun tasarımı ve bu tasarımların oluşturacağı medyaların teorik, kültürel gelişimi ve geleceği işlenir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 364 Kent grafikleri

Kentin sosyal yapısı ve statüsü içinde yer alan ve kent yaşamında görsel iletişim amacıyla kullanılan dış ve iç mekân grafikleri,  yönlendirmeler, işaretlendirmeler gibi tasarımların ele alınması dersin amacını oluşturmaktadır.

GİT 366 Sualtı görüntüleme teknikleri

Bu dersin amacı; Öğrencileri sualtında görüntüle çekebilecek şekilde dalış bilgisi ile donatmak.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 367 Reklam fotoğrafçılığı

Bu ders ile öğrencilerin ürün ya da hizmetlerin tanıtılmasında önemli bir işlev gören reklam fotoğraflarının yapım süreçlerini tanıması, reklam fotoğrafçılığında kullanılan temel teknikleri öğrenip uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

GİT 369 Sualtı teknikleri

Bu dersin amacı; öğrencileri sualtında fotoğraf ve video aracılığıyla görüntü kaydedebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel dalış becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Sualtında güvenli dalış yapabilmek için gerekli temel bilgiler, basınç, yüzerlik gibi kavramlar, dalış hastalıklarının tanıtımını ve gerekli önlemlerin alınması, dalış ekipmanlarının (scuba) etkin ve doğru bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 370 Masaüstü yayıncılık uygulamaları

Grafik Tasarımın temel ilkelerinin ve prensiplerinin öğrenilmesi ve bunların broşür ve poster tasarımı gibi proje çalışmalarıyla uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu derste dergi ilanları, el ilanları ve broşürlerin tasarımı için sayfa düzenlerinin yapılması öğretilmektedir. Aynı zamanda tipografi, grafik ve yazı düzenlemeleri ile çizim araçlarının kullanılması öğretilmektedir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT 374 Özgün kitap tasarımı

El yazmasından basılı kitaba, kitabın tarihi gelişimi, kâğıdın icadı ve üretiminin endüstrileşmesi incelenir. Kodeks sistemi, tipografideki gelişmeler ve kitap tasarımına etkileri. Kitap tasarımında yazı ve resimsel elemanların ve grid sisteminin kullanımı, üretim ve maliyet sorunları. Kapak ve iç sayfa tasarımı ve maket hazırlama konularında uygulamalı çalışmalar yaptırmak.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 379 Storyboard tasarımı

Bir fikir veya öykünün en etkili biçimde görselleşmesine yardımcı olabilecek unsurların tanıtılması ve uygulamalı olarak incelenmesi, etkili biçimde görselleşmesine yardımcı olabilecek bakış açılarını içerir.

GİT 382 Propaganda ve tasarım

Propagandanın tanımı, tarihsel gelişimi, oluşum süreci, tekniği, strateji ve taktikleri, amacına ulaşmasında tasarımın önemi. Propaganda tasarımında etkin medya kullanımı, iletişim ve kamuoyu bağlantıları. Propaganda amaçlı hazırlanan metin, başlık ve sloganın araştırma ve eskizler yoluyla projelere dönüştürülmesi.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 387 Görsel iletişim tasarımı ve kültür

Bu ders, kültürel çalışmaları tasarım disiplini ile bir araya getirmektir. Ders kapsamında çok kültürlülük ve yeni fikirlerin paylaşımı sağlanarak örencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri beklenmektedir.

GİT 388 Gazete tasarımı

Kamuoyuna doğru ve etkili biçimde ulaşabilmenin önemli mecralarından birisi olan süreli yayın sektörü hakkında öğrencilere biçim ve içerik bilgileri verilecektir. Ders, süreli yayınlarla ilgili sektörel araştırmalar yapmayı, hedef kitle ve pazar araştırmaları yaparak yeni yayın projeleri geliştirmeyi de kapsamaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 389 İnternet reklamcılığı

Ders öğrencilerin, Türkiye’de ve dünyada gelişen internet reklamcılığı, internet reklam terimleri, yeni medya reklamcılığı, sosyal ağlarda  reklamcılık metodları, viral reklam, banner reklam gibi etkileşimli reklam örneklerini ve internette reklam tasarlamanın inceliklerini kavramalarını sağlamaktadır.

GİT 394 Kurumsal kimlik uygulamaları

Kurumsal kimlik uygulamaları görsel iletişim tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ders öğrencilerin herhangi bir kurumun, kurumsal kimlik dizaynını yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını amaçlar.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT404 Yeni iletişim teknolojileri

Yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeni ortamların belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen oluşumların hem kuramsal farklılıkların hem de teknolojik altyapıdaki değişmelerin kavranmasıdır. Ders içinde şu konular işlenir; İletişim kavramı ve iletişim modelleri Bilgi toplumu, bilgi toplumunun teknolojik dinamikleri, Yeni Medya, yeni medyanın özellikleri, Analog ve Sayısal teknolojiler,İletişimin alt yapıları, Multimedya, Bilgisayar ağları, Nano teknoloji ve iletişim teknolojileri, İletişim teknolojilerine alternatif yaklaşımlar ve tartışmalar.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

GİT 405 Bitirme projesi I

Bitirme Projesi I dersinde öğrenciler, iletişim alanı içinde çeşitli uygulamaların birini tercih edip buna uygun bir çalışma yaparak, bitmiş bir ürün sunmakla yükümlüdürler. Proje I’de ders olarak, Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrencinin tercih ettiği iletişim alanına yönelik bir proje dosyası hazırlayarak sunması gerekmektedir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 406 Bitirme projesi II

Bitirme Projesi II dersinde öğrenciler, Bitirme I projesinde hazırladıkları dosyayı başarıyla uygulanabilir hale getirerek, projelerini tamamlar ve mezun olmaya hak kazanırlar.

GİT 413 Etkileşimli çoklu ortam tasarımı uygulamaları

Çoklu ortam tasarımına giriş dersinde anlatılan temel bilgiler çerçevesinde bu alanda farklı ve zengin uygulamalar yapabilecek bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırılmaktadır. Derste öğrenci,Çoklu ortam (multimedia) tasarımı ve etkileşim tasarımının anlamını ve yöntemlerini, Çoklu ortam tasarımı uygulamalarının hangi yöntemlerle ve malzemelerle, nasıl hazırlandığını, Photoshop CS4 yazılımını kullanarak çoklu ortamlara yönelik temel arayüz tasarımları geliştirmeyi, Flash CS4 yazılımını kullanarak etkileşimli tasarımları geliştirmeye yönelik uygulama geliştirmeyi öğrenir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 415 Portfolyo ve proje sunum tasarımı

Öğrencinin lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaları yada bir kuruma ait çalışmaları kimlik sorununu da göz önüne alarak, açık, anlaşılır bir tasarım anlayışıyla sunmasına yönelik araştırma ve uygulama yaptırmaktır. Portfolyo (Çalışma dosyası) kavramını ve içeriğini, sunum teknikleri ve mecralarını, kullanım şekillerini öğrenecek.Sunum ve Portfolyo tasarımı için ön hazırlıklarda kullanılar ve proje geliştirmeye yönelik storyboard geliştirmeyi öğrenecektir.Photoshop CS4, InDesign CS4, Adobe Acrobat Pro. gibi tasarım geliştirmeye yönelik temel bilgilerle uygulama geliştirmeyi öğrenecektir.

GİT 452 Seçim kampanyası uygulamaları

Seçim kampanyaları siyasal iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu derste öğrenciler seçim kampanyası sürecinde farklı medyalar için farklı tasarımlar yapmayı öğrenirler. Öncelikle kampanya yaratıcı stratejisi oluşturulur. Seçmen tutumunu değiştirebilecek kampanya görselleri üretilir.

GİT 463 Basın fotoğrafçılığı

Basın fotoğrafçılığı dersi kapsamında gazete, dergi ve farklı medya türlerinde fotoğrafın kullanımı incelenecektir. Haber fotoğrafçılığının mesleki kuralları, görüntü diliyle gizli ve açık anlamların oluşturulması gibi kavramlar uygulama çalışmalarıyla pekiştirilecektir. Bir iletişim aracı olarak fotoğrafın basın yayın organlarında kullanım biçimlerinin öğrenilmesi ve öğrencilerin fotomuhabiri bakış açısını kazanabilmeleri sağlanılacaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 471 Açıkhava reklamcılığı

Açık alanda karşımıza çıkan, tabela, bilboard, bina giydirme, araç giydirme…gibi bir çok görsel tasarımın ele alınarak reklam stratejisi ve tasarımların etkili bir biçimde hazırlanması hedeflenmektedir. Yardımcı programlar ile birlikte bu alandaki ilgili konular işlenerek açık hava reklamlarının hazırlanması ve bu süreçte yapılması gereken görsel tasarımlar dersin ana teması olacaktır.

GİT 489 Proje geliştirme

Dersin amacı, temel ilkeleri edinen tasarım öğrencilerinin görsel iletişim tasarımı yöntemleri ile problem çözmeye yönelik yaratıcı güç ve bireysel kimliklerini ortaya koyacakları projeler gerçekleştirmelerini sağlamaktır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

GİT 490 İnternet ve reklam tasarımı

Ders, sürekli ilerleyen bilgi ve internet teknolojisinin yarattığı alanlarda reklam fikri üretme, tasarlama ve bu tasarımları uygulamayı kapsar. Adobe Photoshop programında banner ve diğer reklam metodlarının tasarlanması, Macromedia Flash programı tanıtımı, temel bir Flash dosyası tasarlama, online mecra seçimi, mobil mecralarda reklam kullanımı anlatılacaktır.

GİT 499 Staj

Ders, görsel iletişim tasarımı alanında çalışacak öğrencilerin profesyonel hayata atılmadan önce profesyonel ortamda deneyim kazanmalarını hedefler. Öğrencilerin pratik yaparak görsel iletişim tasarımı alanında farklı pozisyonlarda çalışmaları ve tasarımın farklı boyutlarını kavramaları amaçlanmaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

ATA 151Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

TRD 151 Türk dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

TRD 152 Türk dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

FEL 454 İletişim etiği

Bu ders, öğrencinin iletişim etiğine ilişkin edindiği teorik çerçeveyi uygulamaya dönüştürmeyi amaçlar. Bu amaç için katılımcılar seçtikleri bir medya temsilini yapı bozuma uğratıp daha sonra ise yeniden yapılandırırlar. Dönem sonunda bu süreçte elde edilen ürünler sergilenir.Ders bünyesinde, Modern Toplumda Üretim Biçimi ve İlişkileri, Etiğe İlişkin Temel Kavramlar, İletişim Etiğine ilişkin Temel Tartışmalar, Medyadan Güncel Etik Problemlere İlişkin Örnekler ele alınır ve işlenir.

HİT 404 İletişim hukuku

Basınla ve yayınla ilgili yasal düzenlemeler, temel hak ve özgürlüklerin çerçeve oluşturduğu bu derste, yasama-yürütme-yargı ve medya ilişkisi sorunsallaştırılmaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

RST 103 İletişim bilimine giriş

Kavramsal düşünmenin temel oluşturduğu bu derste amaçlanan, öğrencilerin ders sürecinde öğrendikleri bilgileri (teoriyi) gündelik yaşamla (pratikle) örtüştürebilme ve yorumlayabilme yeteneği kazanmalarıdır. Böylelikle küresel sistemde iletişim biçim ve teknolojilerinin kişilerin zihinsel kurgularını belirleme ve sürdürme süreçlerini kavramaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, Günümüz dünyasında iletişimin anlamı, temel kavramları, yeri ve önemine ilişkin genel bir giriş yapılarak Geleneksel Kitle İletişim Kuramları, Kitle iletişiminin temel özellikleri, Medyadan Güncel Etik Problemlere İlişkin Örnekler,“Yabancılaşma” ve “Kültür Endüstrisi” ,Yeni Medya ve Sorunları gibi konular ele alınır. bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği,bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü, reklamcılık fakültesi, reklamcılık kursu, reklamcılık sektörü 

RST 107 Medya ve toplum

Bu dersin amacı; medya içeriklerinin üretimi ve tüketimi üzerine yapılan çalışmaları eleştirel açıdan incelemektir. Ders süresince, dünyada ve –özelinde- Türkiye’de var olan radyo, televizyon, film, gazete, reklam ve internet gibi mecraları içeren medya endüstrisine odaklanılmaktadır. Ayrıca bu derste medya kurumları ekonomik ve sosyal açıdan irdelenmekte; medya ve toplum arasındaki ilişki, yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve medya politikaları bağlamında tartışılmaktadır. Bu ders; medyanın çağdaş toplumlarda üstlendiği kültürel ve siyasi etkiyi de incelemektedir.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

RST 203 Kitle iletişim kuramları

Bu ders iletişim alanındaki savları/kuramları tarihsel bir süreç içerisinde ele alır. Dersin genel amacı iletişim kuramlarını sosyal, politik ve kültürel bir çerçevede tartışarak gündelik hayatımızda önemli rol oynayan kitle iletişim araçlarının toplumsal rolleri, kullanımları ve değişimleri ile ilgili yeni bakış açıları kazandırmak, medya, toplum ve izleyici/kullanıcı arasındaki olası ilişkiler konusunda kapsamlı bilgi sağlamaktır.

THP 210 Medya ekonomisi

Dersin kapsamında; medya ekonomisinin kapsamı, medyanın ekonomik özellikleri,  medyanın mülkiyet yapısı, medyada üretim ve dağıtım maliyetleri, medya sahipliği ve sermaye ilişkileri, medya ürünlerinin üretim ve dolaşımı, medya işletmelerinde tekelleşme, küreselleşmenin medyada yarattığı etkiler ve medyanın finansmanı gibi konular yer almaktadır.bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930