SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BİTİRME TEZİ

Ders İçerikleri

1. Sınıf
ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

TDL 103 Türk Dili Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir. Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserleri konu edilmektedir.
EKON 101 Ekonomiye Giriş Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı öğrencilere mikro ekonomi teorisinin temellerini tanıtmaktır. Derste, kıtlık ve tercihler, arz -talep, piyasa yapıları, fiyatlar, rekabet türleri, tüketici davranışı, emek piyasası ve firma dengesi gibi konular incelenir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders siyaset biliminin doğasını ve güç, meşruiyet, yetki ve seçim de dahil olmak üzere temel kavramları açıklar. Modern ulus-devletin gelişimi, klasik ve çağdaş ideolojilerin temeli, politika yapmakta devletin rolü; hükümet sistemleri ve siyasi kültür gibi konuları inceler. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SOCI 111 Sosyolojiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders sosyolojik düşünce, teoriler ve metodları incelemek için bir giriş dersidir. Bu derste toplum yapısı, toplumsal aktörler, küreselleşme, devlet-toplum ilişkisi, çevre, yoksulluk, aile ve medya gibi konular işlenmektedir.
IMAT 103 Sosyal Bilimlerde Sayısal Analiz Teknikleri
Bu derste öğrencilere problemlerin analizine yardımcı olacak bilgiler sunulur. Konular: İstatistikte temel kavramlar ve yaklaşımlar, verilerin tanımı, temel olasılık kuramı; kuramsal dağılımlar; kestirim problemleri ve hipotez testleri, bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti; bağlanım analizinde, varyans analizi; fiyat endeks sayıları; zaman serileri analizi, karar verme teorileri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

IBIL 101 Temel Bilişim Teknolojileriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders bilişim teknolojilerinin kullanımı ve bilişim teknolojileri ile ilgili temel bilgileri içerir. Bilgisayarı oluşturan unsurlar, yazılım ve donanım, yazılım çeşitleri, veritabanları yönetimi, uygulama programları gibi konular işlenir.
ENGL 103 İngilizce Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım şekli, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma ve tartışma ve farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

ATA 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atatürk ilkelerinin toplumsal kalkınmadaki yeri, Atatürk’ün önderliğinde verilen milli mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve temel ilkeleri hakkında bilgi verilir.
TDL 104 Türk Dili IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk dilinin yapısı ve temel özelliklerini, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserleri incelemeye devam edilecektir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ECON 102 Ekonomiye Giriş IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders ekonomiye giriş temel dersinin ikinci kısmını oluşturur. Dersin amacı, öğrenciyi gelir, istihdam, tasarruf, yatırım, büyüme gibi toplam büyüklükleri detaylıca inceleyen derslere hazırlamaktır. Ders kapsamında milli gelir muhasebesi, enflasyon, kamu harcamaları, açık ekonomide denge, büyüme, para ve banka gibi temel konulara değinilir.
POLS 102 Siyaset Bilimine Giriş IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin ikinci bölümünde seçimler ve siyasi katılım, siyasi partiler ve demokrasi, kamuoyu, ekonomi-politik, siyasi şiddet, ilgi ve baskı gruplarının demokrasinin işleyişindeki rolü, bürokrasi, mahkemeler ve uluslararası kuruluşlar analiz edilmektedir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 102 Kamu Yönetimine Girişözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olarak doğuşu ve gelişimi, kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, kamu yönetimi ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından farklılık ve benzerlikler; kamu yönetiminde temel paradigma değişiklikleri, kamu yönetiminde amaçların saptanması, karar verme ve politika belirlenmesi, planlama gibi konular işlenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

ESOS 112 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sosyal bilimlerde bilimsel çalışma yapmak için kullanılan araştırma ve ölçme metotlarının kullanımı, literatür tarama yöntemleri, literatürü değerlendirme, araştırmayı biçimlendirme, örnekleme metotları, verilerin incelenmesi dersin ana hatlarını oluşturmaktadır.
IHUK 102 Hukukun Temel Kavramlarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersinin amacı, “hak” ve “hukuk” kavramları ile hukuk dallarının (kamu, özel, karma) tanıtılarak, üst sınıflarda detaylı olarak görülecek hukuk derslerine hazırlık sağlamaktır. İncelenen konulardan ana başlıklar şunlardır: toplumsal düzeni sağlayan kurallar ve bu kurallardan biri olarak hukuk; hukukun amacı ve bilimsel olarak incelenmesi; hukukun kaynakları; hukukun kollara ayrılması; kanunların uygulanması ve yorumu; hukuki ilişki kavramı ve tarafları; hak kavramı ve türleri; hak sahibi kişiler; hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması; irade hürriyeti ve sorumluluk; hukuk ve devlet; hukuk ve demokrasi; hukuk ve insan hakları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ENGL 104 İngilizce IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım şekli, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma ve tartışma ve farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

2. Sınıf
POLS 201 Siyasi Düşünceler Tarihi Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders, Batı Siyasal Düşüncesinin başlıca metinlerini özellikle Platon, Aristoteles, St Augustine ve St Aquinas gibi düşünürleri incelemektedir. Antik dönemleri, Roma ve Ortaçağ dönemlerini, bu dönemde etkili olmuş birçok farklı düşünce okullarını ve bu dönemlerdeki yazarların başlıca konulardaki tartışmalarını özetlemeyi amaçlamaktadır.
IHUK 211 Anayasa Hukukuözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Anayasa Hukuku dersinin amacı, devletin siyasi yapılanması konusundaki temel bilgilerin verilmesidir. İncelen konuların bazıları şöyledir: Türkiye’de anayasal gelişmeler; 1982 Anayasası’nın temel nitelikleri; 1982 Anayasasında yer alan temel hak ve ödevler; yasama, yürütme ve yargı; erkler ayrılığı; demokrasi; hak ve özgürlüklerin güvenceleri; anayasaya uygunluk denetimi; hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

HIST 201 Uygarlık Tarihi Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Sümer, Hitit, Yunan, Roma ve Çin medeniyetleri gibi ilk ve eski çağ medeniyetleri, tek tanrılı dinler ile ortaçağ medeniyetleri incelenir.
POLS 203 Karşılaştırmalı Siyasete Girişözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste karşılaştırmalı siyaset literatüründe araştırılan güncel meseleler, demokratikleşme (demokrasinin yıkılması, demokrasiye geçiş, demokrasinin konsolidasyonu), milliyetçilik ve etnik çatışma (nedenler ve çözümler), modernleşme ve demokrasi, toplumsal hareketler ve farklı rejim tipleri ve bu rejim tiplerini temsil eden ülkeler incelenir.
SBKY 205 Örgütsel Davranışözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste davranışsal gelişmeler üzerine oluşturulan teoriler, klasik örgüt kuramları ve modelleri, örgütlerde çalışma düzeni ve işin yapılışı, örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi, örgüt kültürü, bürokrasi, çatışma yönetimi tekniklerinin örgütlerde kullanılması konu edilmektedir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

POLS 202 Siyasi Düşünceler Tarihi IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders 18. ve 19. Yüzyılın başlıca modern siyasi düşünürlerini felsefi ve teorik çerçeve içinde sunmayı amaçlar. Derste Machievelli, Bodin, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi tanınmış modern düşünürleri ve teorilerini işlenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

IHUK 214 Genel Kamu Hukukuözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin amacı hak teorisinin tarihsel kökenlerini göz önünde bulundurarak farklı düşünürlerin bireysel haklarla ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu derste uluslararası insan hakları sözleşmeleri incelenerek bireysel haklar, ideologların bireysel haklara ilişkin görüşleri, iktidar ve siyasal iktidar kavramı ve bu kavramın tarihi ile günümüze taşınan anlamı incelenmektedir.
HIST 202 Uygarlık Tarihi IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste 17. yy sonrası gelişen ve medeniyet tarihini etkileyen Aydınlanma Dönemi, Fransız ve Sanayi Devrimleri, batı dışında sanayileşme hareketleri ve küreselleşme gibi konular incelenecektir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

INRE 216 Uluslararası İlişkiler ve Siyasetözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders, güncel uluslararası ilişkileri anlamak için gereken arka planı ve kavramsal araçları öğrencilere sunar ve uluslararası ilişkiler disiplinine bir giriş sağlar. Devlet sisteminin işleyişini, küresel düzen ve uluslararası ilişkiler ve çatışma gibi kavramları açıklar.
SBKY 204 Kamu Yönetimiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste örgütlenme, iletişim, eşgüdüm, liderlik, insan kaynakları, denetim, halkla ilişkiler gibi süreçler ve bunların Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili örnek olaylar, yönetsel reform, organizasyon ve metot, çağdaş yönetim yaklaşım ve tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanması gibi konular işlenmektedir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

3. Sınıf
SBKY 301 Türk Siyaseti ve Siyasal Yapısı Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin içeriği konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini sunar. İlk olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu inceleyen bu ders, Cumhuriyet sonrası Türk siyasetinin çok partili yaşama geçişine kadar olan zamanı inceler.
POLS 305 Karşılaştırmalı Siyasi Sistemlerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste önemli siyasi gelişmeler, devlet ve hükümet sistemleri, kültürel farklılıklar ve siyasete etkileri, çeşitli uluslarası kurumlar, siyasi ve kültürel yapılar farklı ülkelerden örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

POLS 301 Çağdaş Siyaset Felsefesi Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders Kant’dan Marx’a, Hegel’den Nietzsche’ye geniş bir perspektifte düşünürlerin çalışmalarını ve aynı zamanda liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, anarşizm, milliyetçilik, faşizm gibi büyük siyasi ideolojileri inceler.
POLS 303 Demokrasi Kuramlarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kültür, kimlik, uygarlık, çok kültürlülük, ulus devlet tartışmaları; kişisel ve ortak haklar; hoşgörü gibi kavramları demokratik teorilere referans vererek liberal gelenek çerçevesinde anlatır.
SBKY 311 Yerel Yönetimler Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders yerinden yönetim, yerel yönetim (mahalli idare) ve türleri, idari vesayet, yerel özerklik, demokratik yerel yönetim, halka yakınlık gibi temel ilke ve kavramlar; yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi; merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki yetki, görev ve gelir bölüşümünü incelemektedir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

IHUK 313 İdare Hukuku Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İdare Hukuku kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk idari teşkilatı, idarenin işlemleri ve idarenin faaliyetleri gibi konular anlatılmaktadır.
SBKY 302 Türk Siyaseti ve Siyasal Yapısı IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste 1940’lardan günümüze Türk siyasal sistemindeki gelişmeler ele alınır. Çok partili hayata geçişten günümüze siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

INRE 306 Türkiye-AB İlişkileriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ilişkilerini Türkiye’nin adaylığı ve müzakere süreci dahil olmak üzere, tarihsel, siyasal, ekonomik ve kültürel çerçevede inceler.
POLS 302 Çağdaş Siyaset Felsefesi IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hannah Arendt, Charles Taylor, Jürgen Habermas, John Rawls ve Michel Foucault gibi çağdaş siyasal düşünürleri ve ideolojilerini inceleyen bu ders çağdaş siyaset felsefesinin başlıca tartışmalarını konu edinir.
POLS 304 Karşılaştırmalı Siyasi Partilerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders siyasi partilerin ortaya çıkışını, rolünü ve etkisini, modern çağda demokrasi ve seçim ilişkisini, seçimlerde partiler arası rekabetin sosyal gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve seçmenlerin oy verme eğilimlerini tartışır.
SBKY 312 Yerel Yönetimler IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders çerçevesinde Türkiye’de yerel yönetim türlerinin (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) organ, yetki, görev, bütçe ve personeli; anakent yönetimleri ve Türkiye’deki uygulaması; Türkiye’de yerel yönetimlerin ekonomik girişimleri ve yerel yönetim birlikleri; Türkiye’de yerel yönetimlerde yeniden düzenleme çalışmaları incelenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

IHUK 314 İdare Hukuku IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste personel hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri, idarenin mali sorumluluğu ve idarenin yargısal denetimi gibi konular incelenir.
4.Sınıf
POLS 401 Dünya Politikasıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders uluslararası kurumlar ve ilişkileri, uluslararası etik ve güvenlik, insan hakları, uluslararası ekonomi-politik, çevre sorunları ve enerji politikaları gibi dünya siyasetine yön veren güncel politikaları açıklar.
SBKY 403 Osmanlı-Türk Modernleşmesiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemini kapsayan bu ders farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi anlamasını ve bunun Osmanlı-Türk modernleşmesine yansımalarını tarihsel bir süreçte inceler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

EKON 443 Uluslararası İktisatözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Bu dersin amacı uluslararası ticaretin temellerinin anlasılmasını saglamaktır. Derste uluslararası ticaretin nedenleri, bu nedenleri açıklamada mutlak ve karsılastırmalı üstünlükler, Heckscher-Ohlin modeli, faktör donanımları, ticaretten kazançlar, yeni ticaret teorileri, ticaret dinamikleri, ticaretin büyüme üzerine etkileri, ticaret politikaları, korumacılık, gümrük tarifeleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konular üzerinde durulacaktır.
POLS 405 Etnisite ve Milliyetçilik Politikalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders birbiriyle ilişkili ve örtüşen etnisite, milliyetçilik ve ırk kavramlarını ele alır. Derste işlenecek konulardan bazıları etnisitenin kültürel tabanı, milliyetçi akımların siyasi olarak toprak talebi, ulusal diasporaların oluşumu ve ulus inşasıdır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SBKY 411 Türk İdare Tarihiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Osmanlı Devleti’nin idare anlayışı, Tanzimat dönemindeki idari reformlar, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk idaresinin gelişimi ve günümüzdeki yapısı anlatılır.
POLS 408 Yasama ve Yasa Yapmaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste parlamenter ve başkanlık sistemlerinde kanun yapma süreçleri, bürokrasi, komisyonlar, siyasi partiler, parti başkanları ve yönetimlerinin, baskı ve çıkar gruplarının bu süreçteki rolleri, uluslararası kurumların ulusal yasama süreçlerine etkileri incelenir bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

EKON 406 Türkiye Ekonomisi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı Türkiye Ekonomisi’nin yapısal özellikleri ve genel yapısı hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine miras ve 1920’li yıllar, 1930’lar ve Devletçilik uygulamaları, 1950-60 arası liberal dönem, 1960 sonrası kalkınma plan uygulamaları, 70’lerde Türkiye ve Dünya ekonomisi; 24 Ocak’80 kararları, öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizi, 1980 Dönüşümü Dışa Açık ve İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli incelenecektir.1980-90lı dönemlerde dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler, ekonomi politikalarındaki değişiklikler, sanayileşme, küresel sistemde Türkiye’nin yeri ve sektörler itibariyle gücü; Güçlü Ekonomiye Geçiş Programına değinilecektir. Türkiye Ekonomisi ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel veriler ders kapsamında değerlendirilir.

ESOS 404 Araştırma ve Proje Yönetimiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste öğrenciler sayısal ve niteliksel verileri değerlerndirerek araştırma ve proje yönetimi çerçevesinde rapor hazırlama, sunma, proje planlama, geliştirme, yazma ve tamamlama konularında eğitim alırlar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

POLS 406 Küresel ve Yerel Yönetişimözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste yönetişim kavramı ve gelişimi, yönetişimin boyutları, rolü, küreselleşmenin yönetişim üzerindeki etkileri, küresel yerelleşme ve bölgesel kalkınma konuları incelenir.
POLS 412 Kamu Maliyesiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste kamu maliyesi alanındaki temel ilkeler, kavramlar ve politika araçları, kamu maliyesinin bilimsel bir disiplin halini alış süreci ve diğer disiplinlerle ilişkisi, kamu maliyesinin ekonomideki yeri ve işlevleri, kamu harcamaları, gelirleri, iktisadi ve mali etkileri anlatılır
SİYASET BİLİMİ MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ
SBKY 331 Türkiye’de Demokratikleşmeözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders Türkiye’de demokratikleşme sürecinin aşamalarını, Türkiye’de eşitlik, genel irade ve çoğunluk yönetimi, temsil, doğrudan demokrasi, sivil toplum, insan hakları, çoğunluk diktası, demokratik despotizm, ahlaki yargı ve sivil itaatsizlik gibi konuları inceler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 333 Kültür ve Değişimözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, tarih, antropoloji ve edebiyat kuramlarını kapsayan ve bu temelde sanayi toplumlarındaki kültürel fenomenleri irdeleyen bir derstir. Dersin amacı, temel metinler üzerinden 20. Yüzyıldan itibaren teorik, tarihsel ve kültürel çalışmaları öğrenmektir.
POLS 341 Siyaset ve Kültürözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kültürel kimlik, liderlik, politik kültür, sosyal kurumlar ve süreçler üzerinde siyaset ve kültürün etkileri gibi bazı temel konuları irdeler. Bu derste, ağırlık siyasi kültüre verilerek siyaset ve kültür arasındaki karmaşık ilişki açıklanır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

POLS 343 Siyaset Sosyolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste siyasal kültür, siyasal katılım, demokrasilerde siyasal sistemin işleyişi, siyasal partiler ile ilgili temel konular, sivil siyasetin işleyişindeki araçlar, baskı grupları, sivil toplum kurumları, modern, postmodern, evrim devrim, kalkınma, reform kavramları ve kimlik – siyaset ilişkisi incelenir.
POLS 345 Medya ve Siyasal İletişimözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Toplumsal ve siyasal hareketliliğe hız kazandıran medyanın siyasette ki rolü, siyaseti etkileme gücü, siyasal kültür ve ideolojiye etkilerinin tartışılacağı bu derste öğrencilere günümüz medyasına kritik bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır. Medyanın yanı sıra siyasal iletişim süreçlerinde kullanılan yöntemlerin biçimsel ve içeriksel özellikleri incelenir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 332 Türkiye’de Sivil Toplumözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında, sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, demokrasilerdeki yeri, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının tarihsel gelişimi, rolü ve geleceği irdelenmektedir. Türkiye’deki örnekler üzerinden yapılacak incelemelerin sonucunda, bu ders, öğrencilerin Sivil Toplum konusundaki duyarlılıklarını artırmayı amaçlar.
SBKY 334 Şiddet ve Siyasetözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı yükselmekte olan şiddetin tanımını yapmak, siyasete olan etkilerini incelemek ve öğrencilere bu konuda duyarlılık kazandırmaktır. Şiddetin siyasi sonuçlarının tartışılacağı bu derste 11 Eylül sonrası ortaya çıkan dünya düzeninde şiddetin yeri Türkiye’de ve başka ülkelerdeki farklı örnekler ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenir.
POLS 342 Kültürel Çalışmalarözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders Kültürel Çalışmalar kuramlarını, tarihini, kültürel değişim, sınıf, ırk, cinsiyet, medya ve popüler kültür gibi konuları inceler. Aynı zamanda bu yaklaşımların çeşitli uygulamalarının kültürel siyaset alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımlarına genel bir bakış sağlar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

POLS 344 Etik ve Siyasetözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders iki önemli soruya cevap arar: etik kaygılar siyasetin yürütülmesinde hangi rolü oynarlar? ; aslında nasıl bir rol oynaması gerekir? Bu derste siyasette ilkeler, liyakat, kamu politikaları ve kişisel değerler, etik ve kurumlar arası ilişki gibi konular ele alınır.

SBKY 431 Türk Siyasal Düşünce Tarihiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı-Türk siyasi düşüncesini orijinal metinler okuyarak kendi tarihselliği içersinde incelemek dersin temel amacıdır. Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Rıza, Prens Sabahattin, Ahmet Ağaoğlu, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Cemil Meriç, Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin ve Murat Belge gibi düşünürlerin fikirlerine yer verilir.

POLS 441 Toplumsal Cinsiyet ve Politikaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin amacı siyaset doğasının, siyasi süreçlerin, siyasi teorilerin ve tüm politik aktivitelerin, toplumsal cinsiyet bağlamında yeniden incelenmesidir. Ders cinsiyetin sosyal alt yapısını ve bunun siyasi yansımalarını, kadının siyasetteki yerini farklı örneklerle karşılaştırmalı olarak inceler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

POLS 443 Sosyal Hareketlerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders sosyal hareketlerin teorik incelemesini ve sosyal hareketlerin örgütsel stratejilerini inceler; ayrıca sosyal hareketlerin analizini yaparak farklı toplumsal hareketlerin doğasını irdelemektedir.
POLS 445 Türk Politikasında Konular ve Problemlerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk siyasetindeki belli başlı gelişmeler incelenecektir. Güncel Türk siyaset konularının ve sorunlarının çerçevesinde, dersin amacı çağdaş bir bakış açısıyla öğrencilerin Türk siyaseti üzerine analiz yapma yeteneğini geliştirmektir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

POLS 447 Din ve Sekülerliközel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Türkiye ve Dünyadaki din ve laiklik tartışmaları tarihsel, kurumsal ve coğrafi çerçevede incelenerek, devlet-din ilişkileri analiz edilir.
SBKY 432 Vatandaşlık ve Siyasal Katılımözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders siyasi katılımın tanımı, vatandaşlık olgusu ve vatandaşlığın siyasal katılımdaki önemi ve bu kavramların teorik alt yapısını konu edinir.
POLS 442 Sovyet Sonrası Politikalarözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Sovyet sonrası siyaseti anlamak için Sovyetler Birliği’nin çöküşünün tarihsel gelişiminin incelenir ve ardından meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar bölgesel bir perspektiften tartışılır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

POLS 444 Modernite Politikalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Modernite ve Aydınlanmanın tanımı, çıkış noktaları, modernleşme üzerine yapılan tartışmalar, sanayi toplumu, küreselleşme, post modernizm ve bunların siyasete ve topluma yansımaları incelenir.
POLS 446 Güncel Amerikan Politikalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Amerikan siyasetinin kuruluşu, kurumları, Amerika’daki sivil toplumun gelişimi, Amerikan siyasetinin iç dinamikleri ile bunların dış politika ve dünya siyasetindeki etkisi tartışılır.
SBKY 436 Güncel Sorunlar Analizi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı dönemin ulusal ve uluslararası sorunlarını farklı kaynaklardan öğrencilerin incelemesini ve tartışmasını sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerin kritik düşünme ve kamusal alanda tartışma yetilerini artırmayı ve ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KAMU YÖNETİMİ MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ

SBKY 331 Türkiye’de Demokratikleşmeözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders Türkiye’de demokratikleşme sürecinin aşamalarını, Türkiye’de eşitlik, genel irade ve çoğunluk yönetimi, temsil, doğrudan demokrasi, sivil toplum, insan hakları, çoğunluk diktası, demokratik despotizm, ahlaki yargı ve sivil itaatsizlik gibi konuları inceler.
SBKY 335 Türkiye’de Tarım Sektörüözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste Osmanlıdan günümüze tarım sektöründeki değişimler, tarımsal yapı ve politikalar, kırsal kalkınma, tarıma dayalı sanayi, tarımda sosyal politikalar, kurumsal yapı, uluslararası kurumların ve AB sürecinin tarım politikalarına etkileri incelenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

IHUK 305 Uluslararası Hukuk Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste başlıca işlenecek konular şunlardır: Uluslararası Hukukun kuramsal temeli; Uluslararası Hukukun kaynakları, antlaşmalar; Uluslararası Hukuk-İç Hukuk ilişkileri; Devlet ve tanıma sorunu; Devletin yetkisi, sorumluluğu, yargı bağışıklığı; Uluslararası Hukuk kurallarına uyulmasının sağlanması ve uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yolları; uluslararası örgütler; Uluslararası Hukukta kuvvet kullanımı; azınlıklar; soykırım; karasuları, kıta sahanlığı, FIR hattı sorunları.
POLS 303 Demokrasi Kuramlarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Bu ders kültür, kimlik, uygarlık, çok kültürlülük, ulus devlet tartışmaları; kişisel ve ortak haklar; hoşgörü gibi kavramları demokratik teorilere referans vererek liberal gelenek çerçevesinde inceler.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 332 Türkiye’de Sivil Toplumözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında, sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, demokrasilerdeki yeri, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının tarihsel gelişimi, rolü ve geleceği irdelenmektedir. Türkiye’deki örnekler üzerinden yapılacak incelemelerin sonucunda, bu ders, öğrencilerin Sivil Toplum konusundaki duyarlılıklarını artırmayı amaçlar.
SBKY 336 Sosyal Politikaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste sosyal politikanın tanımı, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, kadın, çocuk ve gençlerin çalışma yaşamları, ücret ve istihdam politikaları, uluslararası çalışma normları, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ulusal sosyal politikalara etkileri incelenir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 338 Göç ve Sanayileşmeözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste göçün tanımı, Türkiye’de göç, kırsal kesimden kente göç, küreselleşmenin göç üzerine etkileri, göç ve sanayileşmenin kentleşme ile ilişkisi, uluslararası ve ulusal göç, göç konusunda kullanılan ulusal ve uluslararası hukuk kuralları, AB müktesabatının üstlenilmesi, Uluslararası Göç Örgütü gibi konular işlenecektir.
IHUK 306 Uluslararası Hukuk IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin inceleme konularından bazıları şunlardır: kanunlar ihtilafı, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi; vatandaşlık hukuku; Türk vatandaşlığının kazanılması, vatandaşlıktan çıkma ve çıkarma; vatandaşlık ihtilafları ve çözüm yolları; vatandaşlık hukuku’nun iç hukuk ile ilgisi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler; yabancılar hukuku, yabancıların Türkiye’de hak ve özgürlüklerden yararlanmaları.
SBKY 431 Milliyetçilik, Küreselleşme ve Azınlıklar
Bu derste milliyetçilik kavramı, tarihsel boyutu, günümüzdeki rolü, azınlıkların tanımı, küreselleşmenin milliyetçilik ve azınlıklar üzerindeki rolü gibi konular tartışılır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SBKY 433 Türk Siyasal Düşünce Tarihiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı-Türk siyasi düşüncesini orijinal metinler okuyarak kendi tarihselliği içersinde incelemek dersin temel amacıdır. Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Rıza, Prens Sabahattin, Ahmet Ağaoğlu, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Cemil Meriç, Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin ve Murat Belge gibi düşünürlerin fikirlerine yer verilir.
SBKY 435 Halkla İlişkilerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste halkla ilişkilerin temel kavramları, gelişimi, etik boyutu, kamuoyunun önemi, hedef kitlelerle iletişim, kriz yönetimi, araştırma faaliyetlerinin yönetimi, uygulama ve medya ile ilişkiler konuları anlatılır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

IHUK 445 Rekabet Hukukuözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında Rekabet Hukukunun genel ilkeleri, bağışıklıklar, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, devlet yardımları, AB Rekabet Hukuku ile uyum, Rekabet Kurumu Örgütü, Kurul kararlarının hukuki niteliği, ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SBKY 437 Kalkınma Politikalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kalkınma ve bölge kavramları, bölgesel dengesizlikler, devlet ve piyasa merkezli kalkınma politikaları, yerel yönetimlerin kırsal ve bölgesel kalkınmadaki rolü, yerel-bölgesel dinamikler ve kalkınma modelleri ve siyasal katılımın kalkınma üzerine etkileri gibi konuları ele alır.
SBKY 439 Çağdaş Kamu Yönetimiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste kamu yönetimi alanında özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ele alınır. İşlenen temel konular; geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının eleştirisi; yeni kamu yönetimi, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi bazı temel yeni yaklaşımlardır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SBKY 432 Vatandaşlık ve Siyasal Katılımözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders siyasi katılımın tanımı, vatandaşlık olgusu ve vatandaşlığın siyasal katılımdaki önemi ve bu kavramların teorik alt yapısını konu edinir.
IHUK 446 Avrupa Birliği Hukukuözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste AB’nin yasal sistemi, kurumsal yapısı, karar alma süreçleri, kurucu anlaşmalar, AB hukukunun üstünlüğü, malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestîsi gibi konular incelenir.
POLS 448 Kentsel Çalışmalarözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kentleşmenin tanımı ve tarihsel gelişimi, teorik altyapısı, kentsel dönüşüm çalışmaları, kentsel yaşamı etkileyen sosyolojik ve siyasi aktörler gibi konuları tartışır.
SBKY 434 Türkiye’nin Toplumsal Yapısıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste toplumsal yapının kavramsal çerçevesi, Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşu ve toplumsal etkileri, Türkiye’de sivil toplum, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve krizlerin topluma etkileri, kentleşme, göç, eğitim ve küresel gelişmelerin toplumsal yapıya etkileri incelenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SBKY 436 Güncel Sorunlar Analiziözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin amacı dönemin ulusal ve uluslararası sorunlarını farklı kaynaklardan öğrencilerin incelemesini ve tartışmasını sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerin kritik düşünme ve kamusal alanda tartışma yetilerini artırmayı ve ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031