Tez Düzeltme

doktora tez konusu iktisat

Dersler

BFN 201         Bankacılık ve Finans Temel Kavramları

Dersin içeriğini, banka ve bankacılığın tanımlanması, temel kavramlar, bankacılığın doğuşu ve gelişimi, bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri, bankaların özellikleri ve fonksiyonları, banka ürün ve hizmetleri, kredi ve kredilendirme süreci, mevduat ve hesap işlemleri gibi konular oluşturmaktadır.tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 301         Finans Matematiği

Bu derste maliyet ve satış fiyatları, basit faiz, iskonto hesapları, bileşik faiz hesapları, rant hesapları, uzun dönemli borçlanmaları ve tahviller, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sermaye yatırımlarının planlanması konuları incelenecektir.tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

BFN 204 Bankacılık İşlemleri

Bu derste bankacılık kavramı,  gelişimi, ekonomideki önemi, bankaların piyasadaki yeri, bankaların gelir kaynakları, krediler ve kredilendirme süreci, bankacılık ürünleri, uluslararası bankacılık ve bankacılık mevzuatı konularına değinilecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 302 Finansal Yönetim

Bu derste, risk kavramı, finansal analiz araçları, fon akım tablosu analizi, kara geçiş analizi, işletme sermayesi, finansal planlama, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, sermaye maliyeti, borç yönetimi optimum sermaye yapısı konuları üzerinde durulacaktır.

BFN 304 Para Politikası

Bu derste incelenecek konular, para politikasının amaçları, ekonominin mevcut durumunun saptanması, para politikasının araçları, para ve banka rezervleri piyasası, para politikasının göstergeleri, para politikasının ara amaçları,  açık ekonomide para politikası etkinliği, alternatif para politikaları, merkez bankası stratejileri gibi konuları içermektedir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 315 Finans Mühendisliği

Ders kapsamında geleneksel finansman yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen finans mühendisliği araçlarının neler olduğunun anlaşılması ve işleyiş mekanizmalarının kavratılması amaçlamaktadır.

BFN 310 Finansal Ekonomi

Ders kapsamında finansal piyasaların yapısı, bu piyasalarda ticareti yapılan bono, hisse senedi ve türev ürünler gibi menkul kıymetlerin özellikleri hakkında bilgiler, portföy teorisi, varlık fiyatlandırmasında denge ve finansal varlıkların değerlerinin belirlenmesi konusundaki temel ilkeler yer almaktadır.

BFN 308 İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi yönetimin önemi, işletme sermayesinin özellikleri, çeşitleri ve finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler ve işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan yöntemler, işletme sermayesi yeterliliğinin analizi, nakit ve nakit benzeri varlıkların, kısa vadeli alacakların, stokların ve kısa vadeli borçların yönetimi ele alınacaktır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 410         Sigortacılık

Dersin başlıca konuları arasında; sigorta ve sigortacılığın tanımı, sigorta çeşitleri, sigortada taraflar, sigortacılığın işlevleri, risk analizi, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması vardır.

BFN 412 Uluslararası Finans

Bu dersin amacı uluslararası finansın temellerini, finansın küreselleşmesini, parite koşullarını, uluslararası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını öğretmektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 408         Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı mezuniyet projeleri hazırlanırken bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması olacaktır.

BFN 414 Bankacılıkta Hazine Yönetimi

Bankalarda hazine yönetiminde kullanılan yaklaşımlar ve araçlar öğretilecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 109           Genel İşletme

Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.

İŞL 104 İletişim

Bu ders kapsamında bireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli vaka analizlerine yer verilmektedir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 201           Genel Muhasebe- I

Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.

İŞL 210           Yönetim ve Organizasyon

Bu derste, işletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve küreselleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar konuları işlenecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 212 Genel Muhasebe-II

Bu dersin amacı bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesinin yapılması, gelir hesaplarının değerlenmesi, kar ve zararın tespiti, mali tabloların düzenlenmesi ve sunumu konularında bilgi vermektir.

İŞL 216           İşletme Finansı

Bu ders, işletme finansı ile ilgili teorilere, metotlara ve konulara giriş niteliği taşımaktadır. Başlıca konular; paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi yöntemleri, risk ve getiri arasındaki ilişki, menkul kıymetlerin piyasa etkinliği, optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım yöntemleridir.

İŞL 368 KOBİ’ler için Finansman Teknikleri

Bu derste, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımı, Türkiye ve dünyada bu işletmelere verilen önem ve sağlanan destekler, alternatif finansman tekniklerinden faktoring, forfaiting, finansal kiralama, risk sermayesi, söz konusu tekniklerin tanımları, gelişimleri, birbirlerine göre üstünlük ve sakıncaları konuları örnek uygulamalarla ele alınacaktır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 343 Türk Vergi Sistemi ve Tekniği

Bu ders kapsamında vergi sistemi, vergi ilişkisinin tarafları, vergileme süreci, yeniden değerleme ve amortisman, vergi idaresinin bilgi edinme yolları, vergi uyuşmazlıkları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, BSMV, ÖTV, GV, Harçlar, damga vergisi, yerel idarelere ait vergi ve harçlar gibi konular irdelenecektir.

İŞL 345           Sermaye Piyasası Hukuku

Bu derste,  sermaye piyasası, sermaye piyasası araçları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasını düzenleyen kanun ve kurallar, yatırımcının korunması, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleyici fonksiyonları, menkul kıymetleri alım-satım konuları işlenecektir.

İŞL 444           Denetim

Bu ders bir işletmede denetim sürecinin felsefesinin ve bir işletmede iç ve dış denetimin rolünün anlaşılması ve değerlendirilmesini sağlar. Risk ve kontrol, kanıt ve belgeleme kavramları, denetim standartları, denetçinin hukuki ve sosyal sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

İŞL 363 Tüketici Davranışları

Bu derste,  Tüketici davranışı pazarlama stratejisi, tüketici davranışlarında algılama, güdülenme, grup etkisi ve danışma grupları, kültür, tüketici karar verme süreci incelenecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 302 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi sistemlerinde çağdaş yöntemler, örgütlerde temel bilişim sistemleri, fonksiyonel bakış açısından sistemler, bütünleşik yaklaşım, işletme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi; bilgi birikimi yönetimi sistemleri, karar verme, bilişim sistemleri ve işletme stratejisi, elektronik işletme elektronik ticaret, dijital işletme, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri değişim yönetimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, sistem kalitesi, uluslararası bilişim sistemleri, global değer zincirleri, bilgi sistemlerinde etik bu dersin konuları arasındadır.

İŞL 344           Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 407 Araştırma Yöntemleri

Bu derste, araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve teknikleri, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problemin tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.

İŞL 445           Finansal Tablolar ve Analizİ

Dersin içeriğinde bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 452 Kurumsal Yönetim ve Finans

Bu derste gelişmiş sahiplik yapısına sahip modern şirketlerin ortaya çıkışı ile ilgili finans teorisi ve ilgili uygulamalara yer verilecektir.

İŞL 427 Proje Yönetimi

Bu ders kapsamında proje tanımı; kalite, zaman ve maliyet açısından proje planlaması; proje organizasyonu ve yürütmede kaynak tahsisi; sonuçlandırma ve kontrol konuları ele alınacaktır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İŞL 448           Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Risk ve getiri ilişkisi, portföy riskinin ölçülmesi, risk ve çeşitlendirme, portföy teorisi ve uygulamalı yatırım analizi konuları anlatılacaktır.

İŞL 446 İşletme Bütçeleri ve Kontrol Sistemleri

Derste Bütçe türleri, bütçelerin fonksiyonları, işletme bütçe sistemleri, farklı bütçeleme yaklaşımları, bütçeleme teknikleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, bütçe kontrol gibi konular ele alınmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

MUD 305        Banka Muhasebesi

Bu derste, banka ve banka muhasebesi, dönen varlıklar, krediler, bağlı değerler, mevduat, özkaynaklar, faiz gelirleri, faiz giderleri, faiz dışı gelirler, faiz dışı giderler, nazım hesaplar, kambiyo muhasebesi, yılsonu işlemleri, günlük-haftalık pozisyon, aylık mizan, bilanço ve gelir tablosu, banka finansal tablolarının analizi konuları incelenecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

MUD 310        İç Denetim

Dersin içeriğinde İç denetimin tanımı, gelişimi, iç denetim standartları ve planlaması, iç denetimde kullanılan teknikler, iç denetim ve risk değerlemesi, iç denetim ve çalışma sayfaları, iç denetim ve test çalışmaları, iç denetim ve bilgi sistemleri, iç denetim uygulamaları konuları yer almaktadır.

MUD 401        Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Dersin içeriğinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan uluslar arası muhasebe standartları (UMS) ve tüm uluslar arası finansal raporlama standartları (UFRS) açıklanmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

UTL 302         Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi stratejisi oluşturulurken gündeme gelen yönetimsel konular ile problemler hakkında derinlemesine bir bilgi sağlamaktadır. Bu derse katılan öğrenciler, işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve anlamlandıracaktır. Bu ders ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme paketleme konularıyla ilişkisini ele alır.

İKT 201          Mikro İktisat

Derste, mikro iktisadın temel kavramlarına, yöntemlerine ve kamu-özel kesiminin rollerine yer verilmektedir. Firma, piyasa yapıları ve kaynak dağılımı konuları üzerinde durulmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İKT 202          Makro İktisat

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.

İKT 203          İstatistik

Bu dersin konuları temel istatistik kavramları, istatistik yöntemleri, veri analizi, korelasyon ve regresyon, olasılık teorisi kavramları, örnekleme hatası, güven aralıkları ve hipotez testleridir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İKT 204          İstatistik Uygulamaları

Pratiğe dayalı olan bu derste, istatistiksel tahmin yöntemleri, hipotez testi ve modelin istatistiksel olarak uygun hale getirilmesi anlatılacaktır. İstatistiksel araştırma tasarımı ile ilgili örnek uygulamalara yer verilecektir.

İKT 214          Ekonomik Göstergeler

Bu derste, ekonomik göstergelerin ne anlama geldiği, gelecekteki seyrinin ne olacağının projekte edilmesi ve buna göre alınabilecek önlemlerin ne olduğu, krizler ve bunları önceden tahmin etme yolları konusunda bilgi verilecektir.

İKT 313          Ekonometri

Derste, ekonominin çeşitli alanlarındaki örnekler yardımıyla ampirik çalışmalar yürütülecek ve çeşitli ekonomik verileri toplama ve kullanıma uygun hale getirme yöntemleri anlatılacaktır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, hipotez testi, çoklu varyans, yatay kesit sorunu dersin konuları arasındadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İKT 319          Para Teorisi

Paranın ekonomik işlemlerdeki rolü ve tanımını kapsayan ders, öğrencilere ticari bankaların yanında merkez bankalarının fonksiyonlarını ve finans sistemindeki rollerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

İKT 310          Türk Bankacılık Sistemi ve Mali Piyasalar

Derste, Türkiye’de bankacılık sisteminin özellikleri ve ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler anlatılacaktır.

İKT 405          Merkez Bankacılığı ve İşlemleri

Derste merkez bankacılığının işlevi ve para politikasının işleyişi incelenecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

HUK 157        Temel Hukuk Bilgisi

Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri işlenecektir. Diğer sosyal kurallar, hukukun diğer dalları, bu dalların uygulanması ve yorumlanması üzerinde durulacak ve Türk Yargı Sistemi incelenecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

HUK 257 İşletme Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.

HUK 453        Bankacılık Hukuku

Dersin amacı, öğrencilere banka-müşteri ilişkilerini bankaların sunduğu hukuki prensiplerle finans servislerini içeren konularda yardımcı olmaktır. Yatırım hizmetleri, banka hesap işlemleri ve güvenlik konuları irdelenerek öğrencilere hukuksal bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

HUK 458 İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku’nun amacı; alacaklı, borçlu ilişkisinin anlaşmasını sağlamak, Türk İcra Hukuku’nun temel kurumlarının öğrenciye tanıtılmasıdır. Bu derste, Türk İcra İflas Hukuku’nda alacaklı ve borçlunun sahip olduğu imkânlar, ilamsız ve ilamlı icra takibi, iflas yoluyla takip kurumları ile şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflasın ertelenmesi konuları ele alınacaktır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

HUK 352        Borçlar Hukuku

Bu derste, borçlar hukuku ile ilgili temel kavramlar, borç ilişkisi, borçların ifası gibi konular anlatılacaktır.

HUK 358        Kıymetli Evrak Hukuku

Derste, kıymetli evrak terimi ve Türk mevzuatında kıymetli evrak, tanımı, özellikleri, devri; kıymetli evrakın türleri; kıymetli evrakta nev’i değiştirme, kıymetli evrakın ziyanı ve iptali, kambiyo senetleri, tanımı, türleri, kambiyo senetlerinin özellikleri, poliçe, tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, devir, kabul, ödeme, aval; bono: tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, uygulanacak hükümler; çek: tanımı, hukuki niteliği, ekonomik önemi, şekil şartları, devir, ibraz ve ödeme, zamanaşımı konularını incelenmektedir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BİL 151           Bilgisayara Giriş

Bu dersin amacı bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, Windows işletim sistemini, Microsoft Ofis paketi kapsamında Word, Excel ve Power Point programlarının kullanımını temel düzeyde öğrenmektir.

MAT 151        Genel Matematik-I

İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans Bölümleri öğrencilerine küme İşlemleri; eşitsizlik ve eşitsizlik grafikleri; kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon; doğrusal fonksiyon, ikinci dereceden fonksiyon, doğrusal ve ikinci derece fonksiyonlarının grafikleri; denklem sistemleri; fonksiyonlarda limit ve süreklilik;  türev, maksima ve minima; polinom, trigonometrik, kesirli, logaritmik, üstel fonksiyonların grafikleri; bu konuların kendi alanlarındaki uygulamaları öğretilecektir..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

MAT 152        Genel Matematik-II

İntegral,  matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konuları ve bu konuların ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir.

FEL 153          Felsefe

Felsefenin konusu ve alanı, epistemoloji, etnoloji, etik, bilim ve siyaset felsefesi dersin temel konularını oluşturmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

İngilizce I (İNG 151)

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İngilizce II (İNG 152)

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (ATA 151)

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (ATA 152)

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

Türk Dili I (TRD 151)

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Türk Dili II (TRD 152)

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar..tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları,Bitirme tezi,özel ders

BFN 399 (Staj I)

Staj dersidir.

BFN 499 (Staj II)

Staj dersidir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930