Tez Hazırlama Konuları

tez yazma kurallari

İNG 151 İNGİLİZCE I

Öğrencilerin, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilmelerini, akademik dinleme parçalarını takip edebilmelerini, akademik konularda paragraf yazabilmelerini ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanarak akıcı iletişim kurabilmelerini sağlamak. İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma.) lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

İNG 152 İNGİLİZCE II

Öğrencilerin İNG151 kodlu derste edindikleri akademik okuma,  yazma, dinleme ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu becerileri pekiştirmek. Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

PSİ 165 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Temel psikolojik kavramların öğretilmesi, psikolojinin farklı alanlarının ve kuramlarının tanıtılması, bu farklı alanların araştırma yöntemlerinin aktarılması. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

SOS 151 SOSYOJİDE TEMEL KAVRAMLAR ve SORUNLAR

Bu dersin amacı öğrencilere, temel prensiplerin, başlıca kuramsal perspektiflerin ve belli başlı konuların incelenmesi yoluyla temel sosyolojik kavramları tanıtmaktır. Bu derste temel kavram ve problemler tartışılacak; sosyolojik perspektifler eleştirel bir bakış açısı ile incelenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak değerlendirebilmesi, disiplinlerarası ve sosyolojik bir bakış açısı kazanmaları beklenmektedir.Sosyolojinin ortaya çıkışı, gelişmesi, kurucu sosyologlar, küreselleşme, sosyolojide kuramsal düşünme, tabakalaşma, sınıf, yoksulluk, toplumsal dışlanma, refah, küresel eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, ırk, etniklik, göç, din, örgütler ve ağlar, çalışma ve ekonomik yaşam konuları tartışılmaktadır.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

FEL 166 FELSEFEYE GİRİŞ

Bu dersin amacı, öğrencilere, felsefenin temel alanlarını, bu alanların başlıca kavramları ile sorunlarını, bu sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen yaklaşımları tanıtmaktır. Felsefenin -kabaca “varlık”, “bilgi” ve “değer”le ilgili- temel alanları, bu alanların kavramsal çerçeveleri, konu edindikleri başlıca sorunlar, bu sorunların çözümüne yönelik olarak felsefe tarihine damga vurmuş önemli filozoflarca geliştirilen yaklaşımlar.

FEL 166168 ESTETİK

Estetik beğeninin felsefe tarihi boyunca ele alınış bağlamlarını ve estetiğin kavramlarını değerlendirmek. Estetik bilginin temel kavram ve kuramları. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

TRD 151 TÜRK DİLİ I

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu derste; anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

TRD 152 TÜRK DİLİ II

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu derste; anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

TSE 151 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I

Bu dersin amacı öğrencilere sanatın temel ilke, yöntem, teknik ve kavram bilgisini kazandırarak öğrencilerin, kendi gözlemlerini, izlenimlerini ve duygularını, tasarım ve imgeler yoluyla ifade edebilmelerini ve çeşitli anlatım araçları kullanarak geliştirmelerini sağlamaktır.

TSE 152 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

Güz döneminde alınan teorik bilginin ve gerçekleştirilen uygulamaların farklı mekanlarda geniş kapsamlı bir şekilde sunulmasını ve sergilenmesini içerir. Öğrencilerden tüm sanat disiplinlerini tanıma, anlama ve uygulama sürecinde estetik unsurları kullanarak duygu ve düşüncelerini aktarma beceri ve yeterliliğine kavuşmaları beklenir.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

TSE 153 BAŞLANGICINDAN BİZANS’A SANATIN TARİHİ

İnsanlık tarihinin maddi kültür verilerinin kronolojik sıra ile incelenmesi ve öğrencilere tanıtılması; sanat tarihi disiplini içerisinde yer alan resim-heykel ve mimarlık alanında üretilmiş eserlerin ve bu eserlerin ortaya çıktığı dönemlerin tarihleri ve özelliklerinin açıklanması ve tartışılması. Bu ders kapsamında tarih öncesi dönemler, Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır sanatı, Yunan sanatı, Roma sanatı ve Bizans sanatı üzerinde durulur ve tartışılır.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

TSE 154 BİZANS’TAN MODERNE SANATIN TARİHİ

İnsanlık tarihinin maddi kültür verilerinin kronolojik sıra ile incelenmesi ve öğrencilere tanıtılması; sanat tarihi disiplini içerisinde yer alan resim-heykel ve mimarlık alanında üretilmiş eserlerin ve bu eserlerin ortaya çıktığı dönemlerin tarihleri ve özelliklerinin açıklanması ve tartışılması. Bu ders kapsamında Avrupa’da ortaya çıkmış sanatsal dönemler – Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm vb.- üzerinde durulur ve tartışılır.

TSE 158 MİTOLOJİ

Bu dersin amacı öğrencilerin mitoloji ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini ve çağdaş sanat yaklaşımları üzerinde doğu ve batı mitolojilerinin etkisini ayırdedebilmeyi sağlamaktır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

TSE 177 SANAT İZLEME UYGULAMALARI I

Bu dersin amacı öğrencileri mezun olmadan hayatta onları nelerin beklediğinden, sanatı ile hayatında meslek olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden, sanatın ve sanatçının üretim sürecindeki yaşadığı zorluklardan,  ulusal ve uluslararası yarışmalardan, sanat fuarlarından, bienallerden haberdar etmek.

TSE 187 ATÖLYE I

Bu dersin amacı Çizgi Film Animasyon Sanatı ve Film Üretimine yönelik giriş seviyesinde bilgi ve tanımlamaların yapılması ve temel yeterlilik çalışmalarının yürütülmesidir.

TSE 194 SANAT İZLEME UYGULAMALARI II

Sanat İzleme Uygulamaları I’in devamı niteliğinde olan ders öğrencilerin kendilerini ve sanatlarını nasıl sunmaları gerektiğinin ön hazırlığını yapmayı amaçlar. Sorgulamacı bir yaklaşımla öğrencinin duygu ve sezgilerini sanat eğitimi yoluyla görsel anlatım etkinliğine dönüştürerek farklı sanat disiplinleri üretmesini hedefler.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

.

TSE 260 ATÖLYE II

Bu ders kapsamında Çizgi Film Animasyon Sanatı yeterliliklerinin geliştirilmesi ve Animasyon Film Dili ve Analizlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir

 

ÇFA 211 Animasyon Sanatının Temelleri

Bu ders kapsamında Çizgi film ve Animasyon Sanatının temel unsurları olan; Zamanlama, Hareket Planlaması, Ağırlık, Enerji, Deformasyon ( Stretch ve Squash ) gibi kavramların anlaşılmasına yönelik araştırmalar ve uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

Egzersiz modülleri ile Animasyon Sanatının temel unsurlarının öğrenciler tarafından belirlenen süreler içerisinde tamamlanarak konunun uygulamalı ve teorik olarak incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 213 Anlatım Aracı Olarak Çizgi

Görsel anlatım unsuru olarak Çizgi’nin tanınması ve çizim becerilerinin geliştirilmesine yönelik olan bu derste; gözlemlenen, algılanan, tasarlanılan ve ifade edilmek istenilen tüm unsurların çizilerek görselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel bir çizgi zevki ve tarzının geliştirilmesine yönelik araştırma ve uygulamaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Uygulamalar bakarak çizme ve zihinden çizme becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalardan oluşmaktadır.

ÇFA 215 Karakter Tasarımı

Bu ders kapsamında Karakter Tasarımı sanatının sadece Çizgi Film ve Animasyon değil Görsel Anlatım Sanatlarının tümünde de ne şekilde bir katkıda bulunduğunun incelenmesi hedeflenmektedir. Animasyonu yapılabilecek Karakter teriminin detaylı olarak analizi ve Karakterlerin Tasarım prensiplerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

İzleyici ile iletişim içerisinde olacak olan karakterlerin tasarımında farklı tür ve stillerin uygulanması ile bu karakteri destekleyecek olan yan karakterler, objeler, cihaz ve araçların tasarımlarının da aynı tutarlılıkta yapılması süreci detaylı olarak incelenmektedir.

ÇFA 217 Çizgi Filmde Bilgisayar Uygulamaları

Çizgi Film ve Animasyon yapım sürecinde kullanılan bilgisayar programlarının örnekler ve uygulamalar ile öğretilmesi hedeflenmektedir. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

Çizgi Film – Animasyon üretimine yönelik temel bilgisayar bilgileri; Resim Tarama, Resim Temizleme, Vektörel ve Pikselli Görüntü Çalışmaları, Renklendirme, Atmosfer Oluşturma, Renk Geçişi Değişimi ve Görüntü Efektlerinin kullanımı ile hazırlanan çizgi animasyonların renklendirilmesi ve kaynaştırma (Compositing) teknikleri ile gösterime hazır hale getirilmesi dersin içeriğini  oluşturmaktadır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 219 Kısa Film Analizi ve Tanımlamaları

Çizgi Film Animasyon ve/veya diğer formatlarda üretilmiş Kısa Film çalışmalarının izlenerek öğrencilerin kendi anlatım dillerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Öğrenciler ile birlikte seçilen Kısa Film örneklerinin seyredilmesi, çeşitli konu başlıkları altında teknik ve sanatsal açıdan filmlerin detaylı analizinin, çözümlemelerinin ve kritiğinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 212 Karakter Animasyonu

Bu ders kapsamında Karakter Animasyonu’na yönelik temel alıştırmalar ile karakterlerin ikna edici düzeyde animasyonlarının yapılmasını sağlayan unsurların neler olduğunun detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu ders kapsamında karakter yürüyüşleri gibi karaktere hayat kazandıran temel çalışmaların yanında, karakterin hikâye ve sahne içerisinde kendisinden beklenen oyunculuğu da gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 214 Bilgisayar Animasyonu Sanatı

Bu ders kapsamında tasarlanılan karakterlerin bilgisayar modellemelerinin yapılması, kullanılan teknikler ve temel animasyon kurallarının bilgisayar ortamında ne şekilde uygulanarak animasyonların elde edileceği konularının anlaşılması ve uygulamalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İlk olarak animasyon aşamasında sorunsuz olarak çalışabilecek nitelikte karakter modellemelerinin yapılması. Modellemesi tamamlanan karakterlerin renklendirilmesi, yüzey kaplamaları için doku belirlemelerinin yapılması ve eklenmesi. Karakter animasyonu unsuru üzerinden hareketle animasyonların yapılması, sinematik bütünlüğünü sağlamak amacı ile sahnelerin renk, ışık ve görsel efektlerinin eklenmesi alıştırmaları ve örneklerinin gösterilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 216 Storyboard Sanatı Ve Teorisi

Bu dersin amacı Storyboard Sanatı ve Tekniği bilgi ve becerilerini geliştirilmesidir. Senaryo’nun en etkili biçimde görselleşmesine yardımcı olabilecek bakış açıları, kamera hareketleri, kompozisyonlar, renk ve atmosferlerin neler olabileceğinin detaylı olarak incelenmesi, sinema dilinin storyboardlara aktarılması ve tasarlanılan sahnelerin filmin sinematik akışını koruyacak şekilde sıralandırılması kavramlarının anlaşılması hedeflenmektedir.

Fikirlerin çizgisel olarak ifade edilmesine yönelik çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerden kendi seçtikleri bir metni Çizgi Film üretimine uygun olabilecek şekilde görselleştirmeleri amacı ile Storyboard çizimleri yapmaları beklenmektedir.

SİN 256 Temel Kurgu

Bu ders ile öğrencilerin kurgu sanatıyla tanışmaları hedeflenmiştir. Sayısal ortamda uygulamalı olarak temel kurgu ilkelerinin film üretim sürecine etkileri irdelenecektir. Kurgu unsurunun tanımı, düz kurgu ve girişik kurgu, çekimlerin seçimi, görüntü yakalama, ön kurgu ve son kurgu, geçişlerin eklenmesi, ses bileştirmesi gibi kavramların uygulamalı olarak incelenmesi dersin içeriğini  oluşturmaktadır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 311 İleri Karakter Animasyonu

Bu dersin amacı öğrencilerin Karakter Animasyonu konusunda ileri seviye uygulamaları tamamlamalarını sağlamaktır. Bu seviyede hedef, yapılan çalışmalarda endüstri standartlarının ve/veya sanatsal anlatım standartlarının yakalanması ve rekabet edebilir kalitede üretimin sağlanmasıdır.

İleri Karakter Animasyonu çalışmaları olan çizgi filmde oyunculuk, ses senkronizasyonu, karakterlerin birbirleri ile karşılıklı etkileşim halinde olmaları gibi unsurları içeren çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 313 Deneysel Animasyon Sanatı

Bu ders kapsamında Deneysel Animasyon çalışmalarına yer verilmektedir. Daha önceden denenmemiş bazı fikir ve anlatımların denenmesi veya bilinen tür ve uygulamalara en yakın kişisel anlatım uyarlamalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Daha önceden denenmemiş bazı fikir ve anlatımların denenmesi veya bilinen tür ve uygulamalara en yakın kişisel anlatım uyarlamalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerden animasyon ile ve/veya animasyon için deneysel çalışmalar yapmaları ve deneysel yaklaşımlarda bulunmaları beklenmektedir lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 315 Animasyon Sanatı Tarihi

Bu ders Çizgi Film ve Animasyon Sanatının gelişimi, sabit olan görüntülerin ardışık kullanımı ile hareketli olarak kaydedilmesinin ve izlenmesinin sağlanması aşamalarındaki çeşitli buluş ve icatları, bu yönde öncü olmuş kişi ve kurumları tarihsel gelişimi içerisinde işleyen bir ders olarak tasarlanmıştır.

Bu anlatım tarzının Dünyaca kabul edilen bir görsel anlatım aracı olarak yer edinmesinde ve kullanılan malzeme ve teknolojilere göre türlere ayrılmasında ve tanımlanabilmesinde kilometre taşı olmuş kişi, kurum, olay ve çalışmalar örnekleri ile sunulmaktadır.

ÇFA 312 Görsel Efekt Animasyonu

Bu ders kapsamında Görsel Efekt Animasyonu prensiplerinin detaylı olarak incelenmesi ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmiştir.

Animasyon kullanarak ve/veya animasyon için çeşitli Görsel Efektlerin uygulamalı çalışmalarının yapılması. Su, rüzgâr, ateş gibi doğal unsurların animasyonlarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 314 Stop Motion Animasyon Sanatı

Görsel Anlatım öğelerinden Stop-Motion Animasyon tekniğinin teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Hareketi oluşturan birimlerin ve elde edilmeye çalışılan hareketi verebilecek olan pozların neler olduğunun anlaşılması. Kaydedilen tekil görüntülerin doğru sıralama ve zamanlama ile gösterildiğinde bir bütün olarak hareketin nasıl elde edildiğinin incelenmesi ve uygulamalar ile bu teknik kullanılarak yapılmış olan işlerin üretilmesi.

ÇFA 316 Animasyonda Güncel Akım ve Gelişmeler

Çizgi Film Animasyon Sanatı’nın yakın tarih içerisinde dünyada ve ülkemizdeki sanatsal, sektörsel ve eğitim kurumları açısından gelişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu ders kapsamında Çizgi Film ve Animasyon Sanatı’nın yakın tarih içerisindeki gelişimi incelenmektedir. Güncel uygulama ve gelişmeler, yetişen sanatçı ve oluşan akımlar, bu sanata destek veren kurum ve kuruluşlar araştırılmakta ve örnekler sunulmaktadır.

SİN 352 Ses

Bu ders kapsamında sinemada işitselliğin tanıtılması ve ses unsurunun Film Yapımındaki kullanımının öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Sesin tanımı, temel Ses fiziği, Sesin algılanması, duyma kavramı ve Ses kaydının tarihçesi örnekler ile irdelenmektedir.  Farklı aygıtlar ile ses kayıtlarının alınması ve elde edilen kayıtların öğrencilerin kendi projelerine uygulanması çalışmaları bu ders kapsamında yürütülmektedir. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 411 Animasyon Film Üretimi

Bu ders kapsamında öğrenciler ile eğitmenlerin yapacağı toplantılar ile yapılacak olan filmin içeriğine karar verilmesi, İş Planının yapılması ve plan dâhilinde üretime başlanması ve yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu ders kişisel bir Çizgi Film – Animasyon projesinin fikir aşamasından başlanarak gösterime sunulmasına kadar film yapımı sürecinin bütün evrelerinin belirlenen plan dâhilinde yürütülerek tamamlanması üzerine tasarlanmış bir çalışma bütünüdür.

ÇFA 413 Çizgi Film animasyonda Kariyer Planlama

Bu dersin amacı Çizgi Film Animasyon Sanatı’nda olası kariyer seçeneklerinin araştırılarak detaylı olarak incelenmesidir. Öğrencilerin kendi kariyer hedef ve planlamalarını bu bilgiler doğrultusunda yapacakları değerlendirmeler ile yapmaları beklenmektedir.

Çizgi Film Animasyon Sanatı’nda olası kariyer seçeneklerinden olan Ticari Animasyon Üretimi, Kişisel Film Çalışmaları, Araştırmacılık, Teknik ve Teknolojik Gündemin Takibi, Eğitim, Finans ve İşletme gibi konuların incelenmesi ve öğrencilerin kendilerine bu konulardan hangisini veya hangilerini bir kariyer olarak belirlemek istediklerinin tartışılması. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 412 Mezuniyet Projesi

Bu ders kapsamında mezuniyet durumunda olan öğrencilerin proje üretimine yönelik bir çalışmayı Proje Danışmanları ile birlikte yürütmeleri ve bu çalışma ile profesyonel sanat üretimi adına ilk adımlarını atmaları hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların belirlenen kariyer hedeflerine hizmet edecek bir çalışma kapsamında üretilmesi beklenmektedir.

ÇFA 414 Portföy Hazırlama ve Sunuş Teknikleri

Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli iş başvurularında ve/veya sunumlarda kullanmak üzere kendi sanatsal yeterliliklerini en iyi şekilde yansıtacak olan Portföyün içeriğine karar verilmesi ve onun hazırlanmasının sağlanmasıdır.

Bu ders kapsamında öğrencilerden olası kariyer hedeflerine yönelik detaylı bir araştırma yapmaları ve başvuruda bulunacakları kurum için bir Başvuru Paketi ( Portföy, Demo Kaydı ve Gerekli Belgeler) hazırlamaları beklenmektedir.

SEÇMELİ DERSLER

ÇFA 258 Grafik Animasyon

Görsel anlatım aracı olarak Grafik Animasyon kavram ve uygulamalarının tanıtılması ve yapılan uygulamaların içeriğine göre amaç veya araç olarak kullanılması.

Bu ders kapsamında Grafik Animasyon kullanımı ile yapılacak olan sunumların hangi yöntemler kullanılarak daha etkili şekilde üretilebileceği uygulamalar ile irdelenmektedir. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

ÇFA 351 Çizgi Roman Sanatı

Bu ders kapsamında Çizgi Roman Sanatının tanıtılması ve Görsel Anlatım aracı olarak kullanılmak istenildiğinde etkili bir anlatım sağlanması için gerekli unsurların irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Seçilen bir konu ve/veya türde bir Çizgi Roman üretim çalışması veya aynı konu ve/veya tür ile ilgili bir araştırma raporu hazırlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 456 Dinamik Figür Çizimi ve Tasarımı

Bu Ders kapsamında Animasyon Film üretiminin temel unsuru olan Poz ve hareket olgusunu yaratacak olan Ardışık Pozlandırmada verilmek istenilen duygu ve ifadenin etkin yansıtılmasında tanımlanması gereken Dinamik etkenlerin tasarlanması ve resmedilmesi yeterliliğinin kazanılması hedeflenmektedir.

İnsan Figürü referans alınarak vücutta bozulan ve yeniden kurulan dengeleri tanımlamak, kas ve eklemlerin bu duruma reaksiyonlarını tespit etmek amacı ile kısa süreli pozların canlı model tarafından verilmesi ve öğrenciler tarafından hareket dinamiğini en iyi temsil edecek olan çizgisel değerlerin kâğıda aktarılması ve yapılan çalışmaların teknik ve estetik değerlendirmelerinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 218 Video Klip Analizi ve Tanımlamaları

Çizgi Film Animasyon ve/veya diğer formatlarda üretilmiş Video Klip çalışmalarının izlenerek öğrencilerin kendi anlatım dillerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Öğrenciler ile birlikte seçilen Video Klip örneklerinin seyredilmesi, çeşitli konu başlıkları altında teknik ve sanatsal açıdan filmlerin detaylı analizinin, çözümlemelerinin ve kritiğinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 318 Uzun Metraj Film Analizi ve Tanımlamaları

Çizgi Film Animasyon ve/veya diğer formatlarda üretilmiş Uzun Metraj Film çalışmalarının izlenerek öğrencilerin kendi anlatım dillerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Öğrenciler ile birlikte seçilen Uzun Metraj Film örneklerinin seyredilmesi, çeşitli konu başlıkları altında teknik ve sanatsal açıdan filmlerin detaylı analizinin, çözümlemelerinin ve kritiğinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÇFA 317 Renklendirme ve Işık Uygulamaları

Çizgi Film Animasyon ve/veya diğer formatlarda üretilmiş Film çalışmalarından Renk, Renklendirme ve Işık kullanımına ait yaklaşımların incelenerek öğrencilerin kendi anlatım dillerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Öğrenciler ile birlikte seçilen Film örneklerinin seyredilmesi, Renk, Renklendirme ve Işığın kullanımının teknik ve sanatsal açıdan detaylı analizinin, çözümlemelerinin ve kritiğinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları, işletme yönetimi tez konuları, işletme bölümü tez konuları, tez konuları işletme, işletme tez konusu, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama teknikleri, ödev hazırlama, tez hazırlama yönergesi, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama kılavuzu, tez hazırlama fiyatları, tez kapağı hazırlama, örnek tez, örnek tez önerileri, örnek tez yazımı, örnek tez çalışması, örnek tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930