Uluslararası İlişkiler tezi nasıl yapılır

Ders İçerikleri

IR 122/ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:
1.Öğrencilerin, güç, otorite, özgürlük, yönetim, yönetişim, sivil toplum gibi siyaset biliminin temel kavramları ile liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm gibi  belirli başlı  ideolojileri tanımlayabilmeleri
2.Öğrencilerin yukarıda sözü geçen ideolojilere eleştirel yaklaşabilmeleri ve kendilerinin ideolojik spekturumun neresinde durduklarının farkında olmaları
3.Öğrencilerin “modern devlet” kurumları ve bu kurumların işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve devlet kuramlarını öğrenmeleri
İçerik:
Güç, otorite, özgürlük, yönetim, yönetişim, sivil toplum, siyasi ideolojiler (liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm), demokrasi ve devlet teorileri, demokrasinin araçları ve kurumları
Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Andrew Heywood, Politics, 3rdEdition, PalgraveFoundation, 2007

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: 5 adet ödev, bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 221/ ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

1.             Öğrencilerin uluslararası ilişkilerin temel aktörleri, kurumları, olayları ve gelişme süreçlerini öğretmek.
2.             Öğrencilere uluslararası ilişkilere dair kavramsal ve kuramsal bir ifade dili kazandırmak.
3.             Öğrencilere dış meseleler hakkında kritik ve analitik düşünme becerileri kazandırmak.

 

İçerik:

Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş dersidir. Öğrencileri Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası sistemi anlmaya yönelik kavram, kuram aktör ve süreçlerle tanıştırmayı hedefler. İrdelencek konuların başında savaş ve sebepleri, güç kullanımı, dış politika karar alma süreçleri, diplomasi, uluslararası hukuk ve örgütler yer alır.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

John T. Rourke, International Politics on the World Stage, 12th Ed.,Wadsworth,2008.

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: 5 adet ödev, bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 215/ SOSYOLOJİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

1. ‘Toplumsal yapı’, ‘sosyalizasyon’, ‘değerler ve normlar’, ‘kimlik’, ‘kültür’, ‘statü’, ‘sınıf’, ‘ırk’, ‘etnisite’, ‘toplumsal cinsiyet’ gibi sosyolojik kavramları tanımlayabilmek.
2. Öğrencilerin kimliklerinin ve yaşadıkları hayatın dışına çıkarak kendilerine ve yaşamlarına sosyolojik açıdan bakabilmeleri.
3.  Yapısal işlevselcilik ve çatışma kuramları gibi farklı sosyoloji kuramlarını anlamak ve ayırdedebilmek.
4. Sosyal bilimcilerin kullandıkları araştırma metodlarını  tanımak

 

İçerik:

‘Toplumsal yapı’, ‘sosyalizasyon’, ‘değerler ve normlar’, ‘kimlik’, ‘kültür’, ‘statü’, ‘sınıf’, ‘ırk’, ‘etnisite’, ‘toplumsal cinsiyet’ gibi kavramların tanıtılması ve  ‘yapısal işlevselcilik’ ve ‘çatışma teorilerinin’ tartışılması

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Andrew Heywood, Politics, 3rdEdition, PalgraveFoundation, 2007

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: 5 adet ödev, bir arasınav, iki proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 227/ SİYASİ TARİH yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

1- Gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmeyi sağlamak
2- Dünya siyasetinin tarihsel gelişimi fark ettirmek

 

İçerik:

Siyasi tarih dersi uluslararası ilişkilerin tarihsel olaylarını inceler. Bunu yaparken öğrencilere tarihsel çalışmalara özgü kavram ve metodoloji öğretilir.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Sander, Oral , Siyasi Tarih : İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi Yayınları , Ankara. 2008

Sander, Oral , Siyasi Tarih:1918-1994 , İmge Kitabevi Yayınları , Ankara. 2000

Ateş, Toktamiş,  Siyasal Tarih ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , İstanbul . 2004

İnalcık, Halil, Turkey And Europe In History, EREN Yayınları, İstanbul .2006

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 232/  ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1.Uluslararası İlişkiler teorilerini öğretmek
2.Teorilerin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmak.
3. Uluslararası ilişkilerde cereyan eden olayları teoriler yardımıyla açıklamak.
İçerik:
Dersin amacı Uluslararası İlişkilerin temel teorilerini çalışmak ve tartışmaktır. Siyasi sistemdeki son gelişmeler incelenecektir. Güncel gelişmeler yapısal realizm, demokratik barış ve neo-liberal teoriler çerçevesinde incelenecektir. Bu teorilerin incelenmesinde teorik çerçeveyi etkileyen çevresel ve coğrafi faktörler dikkate alınacaktır
Ön Koşul: Yok


Kaynaklar:

Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, International Relations Theories, Oxford University Press, 2007
Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, dört quiz, dört ödev,  bir final

Öğretim Dili: İngilizce
IR 228/ 20. YY DİPLOMASİ TARİHİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1- Gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmeyi sağlamak
2- Dünya siyasetinin tarihsel gelişimi fark ettirmek

 

İçerik:

 

20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi dersi 19. yüzyıl sonrası uluslararası ilişkilerin tarihsel olaylarını inceler. Bunu yaparken öğrencilere tarihsel çalışmalara özgü kavram ve metodoloji öğretilir.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Ateş, Toktamış,  Siyasal Tarih ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , İstanbul . 2004

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 321/ TÜRK DIŞ POLİTİKASI yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Diplomasi hakkında genel bilgi vermek.
2. Türk Dış Politikası’nın özelliklerini anlatmak.
3. Temel dış politika konularını değerlendirmek

 

İçerik:

 

Ders, öğrencilere diplomasiyi tanıtır, Türk Dış Politikası’nın özelliklerinin öğrenilmesini, 1920-2009 arası yaşanan gelişmelerini analiz ederek, öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

William Hale, Turkish Foreign Policy, 1744 – 2000

Malkovsky And Sayari, Turkey’s New World

Gazete Yazıları

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, iki uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 325/ ULUSLARARASI HUKUK yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Devletleri, uluslararası örgütleri, devlet niteliği kazanmamış toplulukları ve bireyleri ilgilendiren her konuda düzenlenmiş hukuki metinleri incelemek,
2.  Daha gerçekçi ve sağlam bir temele oturan düşünce yapısı kazandırmak,
3.  Analiz-sentez yapma yeteneğini, olaylar-metinler ve ögeler arasında bağlantı kurma, atıfta bulunma becerisini geliştirmek,
4.  Düşünen, araştıran, yorumlayan, tartışan, dinleyen ve önyargısız bireyler yetiştirmek.

 

İçerik:

 

Uluslararası Hukukun tanımı-özellikleri; uluslararası hukukla ilgili eleştiriler-cevapları; uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkileri; devletin tanımı-şekilleri, bağımsızlık, devletin yetkisi, tanıma; uluslararası hukuk ve yabancılar, millileştirme; uluslararası hukukun kaynakları; ülke; deniz hukuku; hava hukuku; uzay hukuku;  elçilik hakkı, diplomatik ilişkiler; konsolosluk ilişkileri.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Peter Malanczuk (1997). Akehurst’s Modern Introduction to International  Law, Seventh revised edition, Routledge, Great Britain.

Ian Brownlie (1998). Principles of Public International Law, Fifth edition, Oxford University Pres Inc., New York.

1982 Anayasası (Constitution of Republic of Turkey – 1982)
Türk Ceza Kanunu (Turkish Criminal Code)

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma
Değerlendirme: İki arasınav, iki ödev, bir final
Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 327/ SIYASI DÜSÜNCELER TARIHI yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Siyasi düşüncenin evrimini, izlediği seyri ve insanlık tarihinin siyasal dönüşümünü tanımlamak
2. Öğrenciler siyasi felsefenin antik çağlardan buyana mesele edindiği temel siyasi konulara dair bilgi ve analiz araçlarını karşılaştırmak
3. Siyasi düşüncenin önemli fikirleri ve yazarlarını açıklamak. Çeşitli temalar aracılığı ile (özgürlük, adalet, eşitlik, demokrasi, vatandaşlık, hükümet, ve devlet) siyaset üzerine düşünen filozofların düşüncelerini tanımlamak ve fark ettirmek (örneğin Plato, Aristo, Makyavelli, Locke ve Marks gibi)

 

İçerik:

 

Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve işleyişi.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Wooten, David, ed. 1996. Modern Political Thought: Readings from Machiavelli to Nietzsche. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc.

Mitchell Cohen and Nicole Ferman, eds. 1996. Princeton Readings in Political Thought. New Jersey: Princeton University Press.

Miller, David. 2003. “Chapter 4: Freedom and the Limits of Government.” In David Miller, Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp: 55-73.

Walzer, Michael. 1996. “Chapter 40: In Defence of Equality.” In Mitchell Cohen and Nicole Ferman, eds., Princeton Readings in Political Thought. New Jersey: Princeton University Press, pp: 656-668.

Miller, David. 2003. “Chapter 5: Justice.” In David Miller, Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp: 74-91.

Sargent, Lyman Tower. 1999. “Types of Liberty.” In Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. Fort Worth: Hascourt Brace College Publishers, pp: 62-65.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir ödev, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 311/ KARSILAŞTIRMALI POLİTİK SİSTEMLER yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1.Karşılaştırmalı politik sistemlerde kullanılan kuramsal yaklaşım ve metotları tanımlamak.
2.Farklı politik sistemleri demokrasiler, eski komunist ülkeler ve gelişmekte ülkeler olarak gruplandırarak, bu kategorilere ait olan ülkelerin temel siyasal özelliklerini  tanımlamak.
3.Devletleri tarihsel gelişimlerine, siyasal kültür, siyasal katılım, devlet kurumları ve hükümet biçimleri yönünden karşılaştırmak.
4. Dünyadaki siyasal sistemlerin çoğulculuğunu fark ettirmek.

 

İçerik:

 

Karşılaştırmalı politik sistemler dersi devletlerin iç siyasi yapılarında, kurumlarında ve süreçlerindeki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak inceler. Bunu yaparken öğrencilere metodolojik ve kavramsal araçları nasıl kullanacaklarını öğretir.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar: Charles Hauss, Comparative Politics, 6th.Ed.Cengage Learning,2009

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, dört quiz, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 314/ TÜRK SİYASAL YAŞAMI yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

Bu dersin amacı günümüz siyasal ortamını etkileyen temel tartışmalar  ile güncel siyasal partilerin tarihsel kökenlerini tanıtmaktır.

 

İçerik:

 

Bu derste  Türk Siyasal Yaşamı  iki dönem altında incelenmektedir:
i.   Cumhuriyet öncesi (Osmanlı) Dönemi
ii.   Kurtuluş Savaşı  ve  Cumhuriyet Dönemi.
Öncelikle Türkiye’de İlk Siyasal Parti Örgütlenmeleri özellikle İttihad ve Terakki Cemiyeti  ele alınacak,  Kurtuluş Savaşı yıllarındaki örgütlenmelere değinilecek, daha sonra   Cumhuriyet dönemi içinde  Tek Parti Dönemi , Çok Partili Yaşama Geçiş, Askeri Darbeler gibi Türkiye’nin demokrasi süreci içindeki önemli dönem ve gelişmeler incelenecektir.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Türkiye’de Siyasal Partiler, Tarık Zafer Tunaya Cilt 1,2, İletişim Yayınları

Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi 1908-1960, Mehmet Kabasakal, Tekin Yayınevi

T.C.’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Mete Tuçay, Yurt Yayınları

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Feroz Ahmad, Hil Yayın

Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950 den Günümüze), Tevfik Çavdar, İmge Kitabevi
Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Sina Aşkın, İmaj Yayıncılık
Modern Türkiye’nin Oluşumu, Feroz Ahmad, Doruk Yayınları

Siyasal Partiler, Maurice Duverger

Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İlter Turan

Siyasi Partiler, Partilerin Hukuki Rejimi ve Türkiye’de Partiler, Erdoğan Tezic

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 336/ ULUSLARARASI ÖRGÜTLER yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1.  Çeşitli evrensel ve bölgesel nitelikteki uluslararası örgütlerin kuruluş nedenleri ve aşamalarını, organları ve çalışma yöntemlerini, kararlarını, etkinliklerini, yeterliliklerini örnek olaylarla ve metinlerle açıklamak,
2.  Uluslararası örgütlerin çalışma koşullarını ve kararlarını daha rasyonel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmak,
3.  Uluslararası örgütlerin uluslararası olaylara hangi ölçüde müdahale edebildiklerini gözlemlemek,
4.   Uluslararası örgütlerin yeterliliklerini ve eksiklerini eleştirel bir gözle incelemek.

 

İçerik:

 

Uluslararası örgütlerin tarihçesi, Uluslararası örgütlerin İslam ülkelerinde gelişimi, 3. Dünya Devletlerinin Uluslararası örgütlere bakış açısı, MC, BM, BM Kurucu Antlaşması’nın “Bölgesel Anlaşmalar” başlıklı 8. Bölümü, Amerikan Devletleri Örgütü, Arap Birliği, Afrika Birliği, Ekonomik Kalkınma İçin İşbirliği Örgütü, İKÖ, NATO, İLO.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:
Leroy Bennett and James K. Oliver (2001). International Organizations: Principles and Issues, 7th ed., Prentice-Hall, London.
Adam Roberts and Benedict Kingsbury (1993). United Nations, Divided World, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford.

Uluslararası Hukuk Dersleri, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Turhan Kitabevi. Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar, Prof. Dr. Aslan Gündüz, Beta.
Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler,  Yrd. Doç. Dr. Uğur Özgöker, Der Yayınları.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, iki ödev,  bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 316/ ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL MESELELER yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

Amaç:

 

1. Uluslararası İlişkilerin kapsamına giren farklı meseleleri anlamak.
2. Küreselleşmeyi, dinamiklerini ve beraberinde getirdiği dönüşümleri  kritik olarak incelemek.
3. Uluslararası ilişkilerde teori ve pratiğin arasındaki bağlantıya dair örnekler üretebilmek.

 

İçerik:

 

Bu dersin amacı günümüzde uluslararası ilişkilere damgasını meseleleri tarihsel bağlamda ve analitik olarak ele almaktır. Kültürel, çevresel siyasal , sosyal, etnik ve ekonomik meseleler sürekli değişim içinde olan bir uluslararası sistem kapsamında irdelenecektir. Uluslararası ilişkilerde karşılaştığımız yeni gerçekliğin nedenleri ve hayatımıza olan etkileri sorgulanacaktır.

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar: Brian White, Michael Smith, Issues In World Politics,St.Martin’s Press,2007.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, dört quiz, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 435/ ULUSLARARASI EKONOMI POLİTİK yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

Bu dersin amacı öğrencilere:

1. Uluslararası ekonomi politiğin birbiriyle rekabet eden teorilerini ve uluslar arası sistem içinde karşılıklı  etkileşim içinde bulunan  kalkınma finans kurumları, entegrasyonlar, sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketler, yasa dışı guruplar gibi aktörlerini  tanıtmak;
2. Bunlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması ile  güncel küresel sorun ve olayların yorumlanmasını kolaylaştırmaktır.

 

İçerik:

 

Bu ders güvenlik sorunları ve kalkınma gibi salt ekonomik veya politik- sosyolojik yaklaşımlarla çözülemeyen  uluslar arası kompleks sorunları ele alır.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

The Political Economy of International Relations, Robert Gilpin Political Economy, Edmund Phelps

The Politics of International Economic Relations, Joan Edelman Spero, Jeffrey Hart

International Political Economy, Jeffrey A. Frieden, David A. Lake

Introduction to International Political Economy , David N. Balaam, Michael Veseth, 2005, ISBN 0-13-129365-6

Essentials of International Relations, International Political Economy, Karen Mingst, ISBN 0-393-97722-6

The Globalization of World Politics, John Baylis & Steve Smith, Oxford 2004, ISBN 0-19-878263-2

Global Political Economy, Theodore H.Cohn, 2005, ISBN 0-321-26992-6
Kalkınmanın Finansmanı, Serhan Oksay

Non-State Actors and Authority in the Global System, Ed. Higgott, Underhill, Bieler, Routledge 2000, ISBN 0-415-22085-8

The Clash of Globalisations, Neo-Liberalism, The Third Way and Anti- Globalisation, Ray Kiely,2005; ISBN 90-04-14318-1

Film: The Corporation,  Library No. PN1995.9.D6.C677.2005.c2

Film: Life and Debt, by Stephanie Black

Film: Fahrenheit 9/11, Michael Moore

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 427/ AVRUPA BİRLİĞİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1- Avrupa bütünleşmesinin açıklayan teorileri tanımlamak
2- Bütünleşme kurumlarının siyaset yapma tekniklerini tanımlamak
3- Bütünleşmenin tarihsel gelişimini fark ettirmek

 

İçerik:

 

Avrupa Birliği dersi Avrupa bütünleşmesinin dinamiklerini, tarihsel kökenlerini, bütünleşmenin kurumsal işleyişini inceler. Bunu yaparken öğrencilere bütünleşmeye özgü analiz araçlarını kullandırmayı öğretir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar: Özgöker, U., Casin M., Çolak H., Avrupa Birliği, Nokta Kitap, 2007.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

IR 434/ BÖLGESEL POLİTİKALAR
Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Öğrencilere, dünya politikasındaki temel bölgesel dinamikleri sunmak.
2. Öğrencilerin, dünya sistemi içerisindeki temel oyuncular, kurumlar ve ortaya çıkmakta olan yeni düzen konusundaki bilgi dağarcığını genişletmek.
3. Güncel bölgesel sorunları  analiz edebilmelerini sağlamak
4. Konu üzerinde ikna edici öneriler getirebilmelerini sağlamak

 

İçerik:
Bölgesel politikalar dersi, tarihsel bir perspektifle, belli başlı bölgesel güçlerin dünya politikasındaki yerlerini ve politikalarını  irdeler.  Bunu yaparken öğrencilere metodolojik ve kavramsal araçları nasıl kullanacaklarını öğretir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Charles W. Kegley , World politics : trend and transformation , Australia : Cengage Learning, 2009.

Peter Calvocoressi , World politics since 1945 , New York : Pearson Longman, 2009.

M. Parvizi Amineh.(ed.) ,  The Greater Middle East in global politics : social science perspectives on the changing geography of the world politics , Brill : Leiden 2007.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 428/ AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1- Avrupa bütünleşmesinin açıklayan teorileri tanımlamak
2- Bütünleşme kurumlarının siyaset yapma tekniklerini tanımlamak
3- Bütünleşmenin tarihsel gelişimini fark ettirmek
4- AB – Türkiye ilişkilerinin tarihini ve geleceğini öğretmek

 

İçerik:

 

AB -Türkiye İlişkileri dersi Avrupa bütünleşmesinin dinamiklerini, tarihsel kökenlerini, bütünleşmenin kurumsal işleyişini inceler. Bunu yaparken öğrencilere bütünleşmeye özgü analiz araçlarını kullandırmayı öğretir. Ders, Türkiye ve AB’ nin tarihsel ilişkilerini ve ikisi arasında gelecekteki ortaklığı analiz etme fırsatı verecektir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Karluk, Rıdvan, AB ve Türkiye,  Beta Yayınları.

Stephen George (1996). Politics and Policy in the European Union (Third Edition). Oxford University Press, Oxford.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

SEÇİMLİK DERSLER

IR 230/ BİLİM FELSEFESİ VE METODLARI

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. ‘Bilgi’, ‘bilgi üretme iddiası’, ‘araştırma’, ‘pozitivizm’, ‘post-pozitivizm’,  ‘metodoloji’, ‘teori’, ‘paradigma’, ‘post-modernizm’, ‘araştırma etiği’ gibi kavramların tanıtılması.
2. Sosyal bilimcilerin kullandığı araştırma teknikleri ve metodlarının tanıtımı.
3. Sosyal bilimlere ait bir konu ile ilgili bir araştırmanın nasıl tasarlanabileceğinin gösterilmesi.
4. Sosyal bilimlere ait bir konu ile ilgili bir araştırmanın adım adım yürütülme sürecinin gösterilmesi.

 

İçerik:

 

‘Bilgi’, ‘bilgi üretme iddiası’, ‘araştırma’, ‘pozitivizm’, ‘post-pozitivizm’,  ‘metodoloji’, ‘teori’, ‘paradigma’, ‘post-modernizm’, ‘araştırma etiği’ gibi kavramların tartışılması; sosyal bilimcilerin kullandığı araştırma teknikleri ve metodlarının tanıtımı, araştırma tasarlama ve araştırma yürütme süreçleri üzerinde çalışma.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Creswell, John, W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (second edition.)

Neuman, W. Lawrence. 2003. Social Research Methods (fifth edition.)

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 331/ ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:
Bu dersin amacı:
1.  Uluslararası ticaret sürecini etkileyen tüm politika ve  kurumlara ilişkin bilgileri aktarmak;Ticaret yönlü/etkili  politikaları tanıtmak;.
2.  Ticaretin ülkeler arasındaki  ilişkileri nasıl etkilediğini örneklerle ortaya koymaktır.

 

İçerik:
Bu ders ticarete ilişkin teorilerin, politikaların, tarifeler ve tarife dışı engeller gibi ticaret politikası araçlarının incelenmesini kapsar. Diğer taraftan ticareti ve buna bağlı olarak refahı artırmak amacıyla ülkelerin bir araya gelerek yaptığı tercihli ve serbest anlaşmaları, gümrük birliği ve ortak Pazar gibi ticari blokların yanı sıra uluslararası kuruluşlar da ele alınır ( BSEC, ECO, OIC,  GATT ve WTO).

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

International Business, Competing in the Global Marketplace, Charles W.L.Hill, 7th Edition, McGraw Hill, ISBN 978-0-07-128798-2

The Global Economy in Transition, Brian J.L. Berry, Edgar C. Conkling, D.Michael Ray, Prentice-Hall Inc., 1997 New Jersey, ISBN 0-13-273293-9

Understanding The World Economy , Tony Cleaver , Routledge, 1997 London, ISBN 0-415-12816-1

The Economics of International Integration, Routledge; ISBN: 0044450052; 3rd Rev edition (April 1993)

The WTO in the Twenty-first Century, Ed. Taniguchi, Yanovich, Bohanes, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-87569-1

Forging an Integrated Europe (Michigan Studies in International Political Economy), University of Michigan Press, March 1998; ISBN: 0472108409

Regionalism and Globalization in East Asia, Mark Beeson, 2007; ISBN 978-0-230-00033-9

East Asia Between Regionalism and Globalism, Ed. Gennady Chufrin, 2006;ISBN 981-230-397-9

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir proje, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 341/ ENERJİ GÜVENLİĞİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1.Öğrencilere, küresel enerji güvenliğinin temellerini sunmak
2.Öğrencilerin, enerji oyunundaki temel oyuncular, kurumlar ve ortaya çıkmakta olan yeni enerji sistemi konusundaki bilgi dağarcığını arttırmak.
3. Küresel enerji trendlerini analiz edebilmelerini sağlamak
4. Konu üzerinde ikna edici öneriler getirebilmelerini sağlamak
İçerik:

 

Enerji güvenliği dersi, öğrencileri genelde dünya özelde ise Türkiye’nin enerji güvenliğine yönelik tehditleri irdeler.   Bunu yaparken öğrencilere metodolojik ve kavramsal araçları nasıl kullanacaklarını öğretir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Jan H. Kalicki & David L. Goldwyn, (Eds.) , Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy , Washington, DC: Johns Hopkins University Press, 2005.

Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet: New Geopolitics of Energy, New York :  Metropolitan Books, 2008.

Hugo McPherson  ( ed.) , Emerging Threats to Energy Security and Stability , Springer , 2005.

Bruce Podobnik , Global Energy Shifts : Fostering Stability in a Turbulent Age , Temple University Press : Philadelphia , 2007.

Uluslararası İlişkiler Dergisi , Enerji Özel Sayısı , Cilt 5 , Sayı 20 , Kış 2009.
Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir ödev, bir uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 340/ SİYASİ İDEOLOJİLER yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Siyasi ajandayı 19. yüzyıldan beri etkisi altına alan Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm, Feminizm ve Anarşizm gibi siyasi ideolojilerin temel kavram ve meselelerini tanımlamak.
2. Her siyasi ideolojinin kullandığı siyasi kavramlara dair bir anlayış geliştirmek.
3. Siyasi yelpazenin sağ ve sol kanatlarındaki farklı duruşları fark etmek
4. Siyasi ideolojilerin ortaya çıkmasını sağlayan tarihi süreçlerin ve önemli tarihi olayları, dünya tarihini şekillendiren toplumsal hareketleri kavramak.
5. Detaylı bir bakış açısı ile siyasi ve toplumsal hayata dair görüş oluşturmak ve ifade edebilmek.

 

İçerik:

 

Temel düşünce okullarına genel yaklaşım, çağdaş ideolojiler, liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm, faşizm, feminizm, çevrecilik ve diğer siyasi ideolojiler.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Heywood, Andrew. 2003. Political Ideologies: An Introduction, third edition. London: Macmillan Press Ltd.

Baradat, Leon P. 2006. Political Ideologies: Their Origins and Impacts, 9th edition, New Jersey: Pearson Education Inc.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir ödev, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 334/ ORTADOĞU POLİTİKALARI yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. Öğrencilere, Ortadoğu  politikalarının temel dinamikleri sunmak
2. Öğrencilerin, Ortadoğu alt- sistemi içerisindeki temel oyuncular, kurumlar ve ortaya çıkmakta olan yeni düzen konusundaki bilgi dağarcığını genişletmek
3. Güncel bölgesel sorunları  analiz edebilmelerini sağlamak
4. Konu üzerinde ikna edici öneriler getirebilmelerini sağlamak

 

İçerik:

 

Ortadoğu politikaları dersi, tarihsel bir perspektifle, belli başlı bölgesel ve bölge dışı güçlerin politikalarını irdeler.  Bunu yaparken öğrencilere metodolojik ve kavramsal araçları nasıl kullanacaklarını öğretir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

Louise Fawcett , International relations of the Middle East , Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

M. Parvizi Amineh.(ed.) ,  The Greater Middle East in global politics : social science perspectives on the changing geography of the world politics , Brill : Leiden 2007.

William L. Cleveland & Martin Bunton, A history of the modern Middle East , Boulder, CO : Westview Press, 2009.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

IR 417/ DİN VE MODERNİTE   yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1. ‘Modernite’, ‘modernizasyon’, ‘Avrupa-merkezcilik’, ‘çeşitlilik’, ‘kimlik’, ‘milliyetçilik’ kavramlarının tanıtılması ve tartışılması.
2. Siyaset Bilimi literatüründe dini ve etnik çeşitlilik, milliyetçilik ve bunların AB entegrasyon sürecini nasıl etkilediği hakkındaki tartışmaların tanıtılması.
3. Literatürde Türk modernleşmesi üzerine yapılan tartışmaların tanıtılması.
4. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin geçmiş ve geçmekte olduğu modernleşme süreçleri arasındaki bağlantıların, benzerliklerin ve farklılıkların tartışılması.

 

İçerik:

 

Modernite kavramı ve bu kavramın Avrupa ve din ile ilişkileri üzerine tartışma;  Avrupa entegrasyon sürecinde etnik ve dini çeşitlilik, kimlik ve milliyetçilik hakkındaki güncel tartışmaların tanıtımı; Türk modernleşmesinin ana çizgileri üzerine tartışma

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar: yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Giddens, Anthony. 1990. The consequences of modernity.  Calif. : Stanford University Press.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and self-identity : self and society in the late modern age.  Calif. : Stanford University Press.

Weber, Max. 1992. Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, The Spirit of Capitalism. New York: Routledge.

Casanova, Jose. 1994. Public Religions in the Modern World. Chicago and London: University of Chicago Press. (Chapters 1, 2 and 8.)

Therborn, Goran. 1995. European Modernity and Beyond. London: Sage Publications. (Chapters 1, 2, 9, 12, 14 and Part VI.)

Delanty & Rumford. 2005. Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization. London & New York: Routlege. (Chapters 2, 3 and 5.)

Habermas, Jurgen.2001. The Postnational Constellation. Cambridge: Polity Press. (Chapters 4, 5 and 6.)

Benhabib, Seyla, Shapiro, Ian and Petranovic, Danilo. 2007. Identitties, Affliations, and Allegiances. Cambridge: Cambridge University Press. (Introduction and Chapter 2.)

Benhabib, Seyla, Shapiro, Ian and Petranovic, Danilo. 2007. Identitties, Affliations, and Allegiances. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapter 1 by Faruk Birtek: From affiliation to affinity: citizenship in the transition from empire to the nation-state. )

Keyman, Fuat. 2007. Remaking Turkey. MD: Lexington Books. (Introduction and Chapters 3, 4 and 5.)

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, beş ödev, iki uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 413/ SİYASİ STRATEJİ

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

 

1.Karşılaştırmalı politik sistemlerde kullanılan kuramsal yaklaşım ve metotları tanımlamak.
2.Farklı politik sistemleri demokrasiler, eski komunist ülkeler ve gelişmekte ülkeler olarak gruplandırarak, bu kategorilere ait olan ülkelerin temel siyasal özelliklerini  tanımlamak.
3.Devletleri tarihsel gelişimlerine, siyasal kültür, siyasal katılım, devlet kurumları ve hükümet biçimleri yönünden karşılaştırmak.
4. Dünyadaki siyasal sistemlerin çoğulculuğunu fark ettirmek.

 

İçerik:

 

Küreselleşme konuları dersi küreselleşmeyle ilintili konuların oluşum süreçlerindeki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak inceler. Bunu yaparken öğrencilere bitirme tezi yazarken metodolojik ve kavramsal araçları nasıl kullanacaklarını öğretir.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

John Baylis , Steve Smith ,and Patricia Owens (eds.) , The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, Oxford University Press : Oxford , 2008.

Jan Aart Scholte , Globalization : A Critical Introduction , Palgrave Macmillan : Hampshire , 2005.

Paul Hirst , Grahame Thompson ,and Simon Bromley, Globalization in Question , Polity Press : Cambridge , 2009.

David Held & Anthony McGrew, Globalization Theory: Approaches and Controversies, Polity Press: Cambridge , 2007.

Peter Dickens , Global Shift : Mapping the Changing Contours of the World Economy , Sage Publications : London , 2008 .

Paul Bowles (ed.) ,  Regional Perspectives on Globalization , Palgrave Macmillan : New York , 2007.

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir proje, bir uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 437/ KÜRESELLEŞME KONULARI

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç:

1. Diğer uluslararası ilişkiler teorilerinin rolünün anlaşılması
2.  Oyun teorisi ve diğer uluslararası siyaset teorilerinin ne kadar etkili olduğunun açıklanması

 

İçerik:

 

Stratejinin siyasete ve onun özgül bir alanı olan uluslararası ilişkilere uygulanması

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Strategy In The Contemprary World, Editors: John Bayles, James Wirta, Colin S. Gray, and Eliot Cohen, Oxford: Oxford University Press, 2007

Tayyar Ari, Uluslarasi Ilişkiler Teorileri, İstanbul: Alfa Yayinlari, 2004

The Globalization Of World Politics, Eitors: John Baylis And Steve Smith, Oxford: Oxford University Press, 2007

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir uygulama, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

IR 414/ ÇEVRE POLİTİKASI  yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

Bu dersin amacı:
1. Çevre politikalarının temelini oluşturan havanın, suyun, toprağın, ormanların ve yaşam formlarının (türlerin) kirlenmesine, yok olmasına  karşı önlem alma konularında bilgi vermek,
2.  Çevreyi korumak, sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için  geliştirilen yöntemler, mevzuatlar, uluslararası anlaşmalar ve  uluslararası örgütleri tanıtmaktır.

 

İçerik:

 

Bu ders çevre politikalarının kapsamı, uygulanması ve özellikle  ulaşım, enerji gibi sektörel politikalara nasıl entegre edilebileceğini ele alır. Sürdürülebilir Kalkınmanın önemli bir unsuru olan çevre korumanın temel niteliklerini inceler.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

 

Global Environmental Politics (Dilemmas İn World Politics) Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown, David Leonard Downie ”

Comparative Environmental Politics (Advances İn Global Change Research) Jerry Mcbeath, Jonathan Rosenberg

Handbook Of Global Environmental Politics By Peter Dauvergne

Environment and Politics by Timothy Doyle and Dough McEachern

Environmentally Sustainable Economic Development By Asayehgn Desta

Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası Ve Türkiye’nin Uyumu, İkv Yayınları, 2001
T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Notları, Ankara, Ağustos 1995
Türkiye Açısından Kyoto Protokolü’nün Değerlendirilmesi, Etem Karakaya, Mustafa Özçağ

A European Union Strategy For Sustainable Development, European Communities 2002 , Isbn 92-894-1676-9

Population And Strategies For National Sustainable Development, Iucn 1995

National Biodiversity Planning, Iucn 1995

A Guide To The Convention On Biological Diversity, Iucn

Film: An Inconvenient Truth

Film: Le Peuple Migrateur

Film: Genesis

Film: Dünyamızda Tuhaf Günler

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İki arasınav, bir ödev, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

 

IR 416 /  TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Dersin Tipi: Teorik
Sene: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

 

Dersin amacı, öğrencilerin  Türk Dış Politikası’nda yaşanan güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve olaylara eleştirel bakış açısıyla bakmalarını sağlamaktır.

 

İçerik:

 

Türkiye, yüzyılladır süregelen bir “güç mücadelesi” ni hüküm sürdüğü hassas bir bölgede yer almaktadır. Bu bölgedeki çekişmeler tüm dünyada barış ve güvenliği etkilemektedir. Ders’te, Türk Dış Politikası hakkında kısa bir girişten sonra bölgedeki güncel sorunlar ve bunların Türkiye üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu çerçevede, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’daki güncel sorunlar ve bunların Türkiye’deki politikalar üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

 

Ön Koşul: Yok

Kaynaklar:

William Hale; Turkish Foreign Policy 1744-2000, London, Frank Cass 2002

Makovsky and Sayarı (eds); Turkey’s New World

Bernard Lewis; The Middle East and the West, Hraper&Row Publishers, NY

T.C. Kadir Has Üniversitesi; Türkiye’nin Ortadoğu Politikası

 

Öğretim Yöntemleri : Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Bir arasınav, bir final

Öğretim Dili: İngilizce

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930