Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bitirme tezi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Genel Akademik Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları Haberler Etkinlikler İletişim
— Bölüm Seçmeli Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFE 155 Akademik Okuma ve Yazma tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin okuma bölümleri işletme ve iktisat İngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik İngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, araştırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.
ATD 121 İşletmeye Giriş tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste temel terimlere, kurumlara, uygulamalara ve iş yönetimine yoğunlaşarak, işletme yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bir inceleme dersi olarak, işletme yönetiminin en önemli konuları olan yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk ve insan kaynakları, birbirleriyle ilişkilerini de kapsayacak biçimde incelenecektir. Ders, seçilmiş güncel işletme ve yönetim konularını da içermektedir.
ECON 111 İktisat’a Giriş I tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

MATH 171 Ekonomi için Analiz I tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Küme kavramı, sayılar, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, quadratik fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar ve işletme ile iktisat uygulamaları, limit ve süreklilik kavramları, çok değişkenli fonksiyonlar, türev ve diferansiyel kavramları, türevin iktisadi uygulamaları, belirsizlik durumları, fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerin çizilmesi.
— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 132 Pazarlamaya Giriş  tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, ürün ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili faaliyetlerin yönetimi ve idaresini kapsamaktadır. Pazarlama stratejisi, pazar bölümlendirme, tüketici davranışı, reklam ve promosyon, dağıtım kanalları, pazarlama kurumları gibi konular derste işlenmektedir. Ders, pazarlamanın temel anlayışlarının yanı sıra, ekonomideki ve global pazardaki değişikliklerin etkisi, trendler ve teknolojinin etkisini de derinlemesine incelemektedir.
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Lojistik I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere taşımacılık yönetiminin temellerini tanıtır. Lojistik yönetiminin kapsamı ve hedefleri, farklı taşımacılık sistemlerinin önemi ve kapsamı, hukuk düzenlemeleri ve maliyet sistemlerine giriş konuları, üzerinde durulmaktadır.  Ayrıca bu ders öğrencilere taşımacılık sistemleri organizasyonlarının  yönetsel yönlerini de tanıtmaktadır.
ECON 122 İktisat’a Giriş II

Ön Koşul:ECON 111 İktisat’a Giriş I   tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, parasal ve mali politikalar ve uluslar arası ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

MATH 172 Ekonomi için Analiz II  tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersler işletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matrix ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar işlenecek temel konulardır.
— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu Yabancı Dil I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFN 132 Finansal Muhasebe Temelleri  tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, muhasebenin teorisi ve pratiğine, ve finansal raporlamaya genel bir giriş dersi niteliğindedir. Genel muhasebe işlemleri, finansal tablolar, duran ve dönen varlıklar, borçlar, gelirler ve harcamaların muhasebeleştirilmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.. Önem verilen husus, finansal muhasebe konularının temel kullanımları ile daha iyi ve daha etkili iş kararları verilmesidir.
ATD 243 Uluslararası İktisat  tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste uluslararası ticaret teorisi ve uluslararası para politikaları konuları işlenmektedir. Bu teorilerin kamu yönetimi politikalarına ve özellikle de kurumsal planlamanın uygulandığı çevre  üzerindeki etkileri incelenir. Ayrıca bu derste uluslararası ekonomiyi etkileyen ulusal ve küresel politikalar, ticaret sınırlamaları, ulusal iktisatçılık ve bölgeselcilik, uluslararası politik iktisat, döviz piyasasına müdahaleler incelenmektedir.
AXX 211 İşletme İstatistiği I tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders işletmelerde istatistiğin önemini vurgular ve verilerin grafik ve tablolar yardımıyla özetlenmesi ve organize edilmesi  ile sayısal istatistikleri hesaplayıp yorumlayarak düzenlenmesini içermektedir (ortanca, ortalama, çeyreklik, standart sapma ve korelasyon katsayısı, tanımsal istatistiki ölçümler, frekans dağılımları, olasılık, olasılık dağıtımları, merkezi yönelimlerin ölçümleri ve dağılımı).
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I   tez yazım,   bitirme tezi,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli/Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu Yabancı Dil II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 222 Yönetim Bilimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders planlama, yönlendirme, liderlik ve kontrol gibi belli başlı yönetim ile ilgili görevlerin incelenmesini kapsar. İş motivasyonu, kişilik, tutum, bireysel ve sosyal davranış, ve kurum kültürü gibi çalışanlarla ilgili belli başlı konuların yanısıra çevresel tehdit ve fırsatlar ile bunların tanımlanmasına yardımcı olacak metotlar da bu dersin kapsamı içinde yer alır. Bunların yanısıra karar alma etiği ve sosyal sorumluluk, bilgi ve kontrol sistemleri, iş, grup, örgüt analizi ve tasarımı, strateji oluşturma, örgütsel değişim ve gelişim konuları üzerinde de durulur.
ATD 290 Staj I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
Bu ders öğrencilere elde ettikleri bilgiyi uygulama imkanı vermekte ve onları uluslararası ticaret alanında bir kariyere hazırlamaktadır. Amacı, ilerideki mesleklerinde onların bilgi sahibi, yetkin ve etkili olmalarını sağlayacak biçimde yetenekler geliştirmeleridir.
AXX 212 İşletme İstatistiği II tez yazım,   bitirme tezi ,bitirme odevi,ozel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, ilişkisel analiz ve ticari tahmin yapma tekniklerini ve bunları bir işletmede nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Kullanılan araçlar arasında; istatistiki bağımsızlığın Kikare (Chi-Square) testi; değişkenlik analizleri; basit doğrusal regresyon ve korelasyon; çoklu doğrusal regresyon; ve değişen ortalamalar ile üssel düzleştirme gibi teknikler vardır. Ele alınan başlıca konular, problem belirleme, istatistiki model oluşturma, veri analizi ve sonuçların incelenmesidir.
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çeşitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.
— Bölüm Seçmeli/Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil III

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 311 İthalat-İhracat Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, pratik örnekler ile ithalat/ihracat işletmelerinin hukuki ve ekonomik sorularını cevaplandırmayı amaçlamaktadır (dış ticaret finansmanı dahil olmak üzere). Dolayısıyla, günümüzde uluslararası işletmelere etki eden hukuki ve ekonomik durumlar incelenmektedir.
ATD 345 Finansal Yönetim özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders finansal muhasebe tekniklerine ve işletmelerde kullanılan metotlara bir başlangıç dersi niteliğindedir. Muhasebenin rolü ve muhasebe teorilerinin uygulanmaları incelenmektedir. Aynı zamanda gelir tablosu, nakit akımı tablosu, bilanço gibi finansal raporları; sermaye bütçelemesi, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler, risk, getiri ve çeşitlendirme, değerleme, sermaye maliyeti, ve sermaye yapısı konularını da kapsamaktadır.
AXX 315 Hukuka Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere hukuk terimlerini ve hukuk konusunu tanıtmaktır. Hukukun birincil alanları genel olarak gözden geçirilecek, ticaret hukuku, kontratlar, vergi hukuku ve çevre hukuku konularının üstünde durulacaktır. Uluslararası hukukun prensipleri, uluslararası organizasyonlar ve çok uluslu şirketlerden de bahsedilecektir.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
— Bölüm Seçmeli/Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 312 Dış Ticaret Finansmanı özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders dış ticaretteki finansal konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, dış ticaret üzerine devletin etkisi, uluslararası birlikler ve anlaşmalar, akreditif açmak, alternatif ödemeler, kısa vadeli dış ticaret finansmanı, dış ticarette kısıtlamalar, fırsatlar ve diğer ilgili konular ders kapsamında işlenecektir.
ATD 390 Staj II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 413 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türkiye’de dış ticareti yöneten kanunlar ve kurumları işlemektedir. Derste özellikle vurgulanacak konular ise, ticari aktarımların, örneğin yatırım anlaşması gibi, hukuki yönleri olacaktır. Bu ders, Türk hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve karşılık gerektiren kanunları incelemektedir. Türkiye ile yapılan ticaretle ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi zeminini sağlamaktadır. Konular arasında gümrük rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve Türkiye’de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların çözümlenmesi bulunmaktadır.
— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

— Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 424 İşletme Stratejisi özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders çeşitli pazar koşulları altında faaliyet gösteren örgütler arasındaki rekabet ilişkilerinin stratejik boyutu incelenir. Örgüt ve rakipleri arasındaki ilişkilerin belli bir zaman süreci içerisinde incelenmesi için vaka çalışmalarına ağırlık verilir.
ACM 161 Ticaret için Bilgi Sistemleri özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 163 Ekonomik Coğrafya I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin ilk amacı, öğrencileri dünya üzerindeki ekonomik faaliyetlerin dağılması, gelişmesi ve yayılması ile ilgili temel kavramlarla tanıştırmaktır. Bu ders, ekonomik faaliyetlerin konumlanması, ekonomik sistemlerin organizasyonu ve insanlığın doğal kaynakları kullanımını analiz etmek için coğrafyacılar tarafından kullanılan veri, kavram, yöntem ve teorilere giriş niteliğindedir.
ATD 171 İşletme Etiğine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, iş etiğinin genel bir tanımı ile başlar, devamında kişisel değerler ile kurumsal etik arasındaki uyumdan söz edilir ve ahlaki ikilemlerle karşılaşıldığında akılcı kararlar alabilmek için neler yapılması gerektiği konusu işlenir. Şirket sırlarını açığa çıkarma kavramı ve olası etkileri, ahlaki olmayan davranışı anlama ve önleme kabiliyeti ve bunun sonucu olarak ahlaki davranışı destekleme konularının üzerinde durulur. Çeşitli işlevsel alanlarda (insan kaynakları, pazarlama, muhasebe, finans gibi) ortaya çıkan etik sorunları tanımlama ve bu sorunları çözmede yardımcı olacak etik prensipleri oluştuma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, örgütün sosyal sorumlulukları, iç ve dış dengeyi kurma konuları da tartışılır.
ATD 164 Ekonomik Coğrafya II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, ekonomik faaliyetlerdeki yerleşim değişikliklerini ele alır. Tarımdaki verimlilik, üretim ve hizmetler; ticaretin, ulaşımın, iletişimin ve ticari ortaklıkların ekonomik prensipleri; bölgesel ekonomik gelişme ve teknolojik yeniliklerin yayılması gibi konular işlenir. Bölgesel gelişme ve ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi arasındaki ilişkiyi inceler. Uluslararası ticaret, sömürgecilik, endüstriyel kapitalizm, gelişmiş kapitalizm ve işgücü pazarlarının küreselleşmesi konularını içerir.
ATD 172 Uluslararası İşletmey Giriş özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, rekabet prensiplerini, uluslararası düzeyde devam eden ekonomik faaliyet biçimlerini ve rekabette üstünlük kavramını tanıtır. Öncelikle iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişki, bölgesel ticaret bloklarının büyümesi ve küresel ekonomik kuruluşların önemi değerlendirilir. Avrupa entegrasyonu, Doğu Asya ekonomilerinin rolü, geçiş ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomiler tartışılacaktır. Dersin üçüncü kısmında, ticari düzenlerin rolü, uluslararası kapitalist akımlar, çokuluslu kuruluşlar, teknoloji transferi ve uluslararası işletme tanıtılacak ve incelenecektir.
ATD 182 Davranış Bilimlerinin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, davranış bilimlerindeki teorilerin ve ana konuların incelenmesini içermektedir. İlk olarak, davranışın sosyal, duygusal, duyusal, bilişsel ve motivasyonel biçimleri üzerinde durulur. Dersin kapsamındaki konular genel olarak; sosyal düşünme, sosyal etkileşim ve sosyal ilişkilerdir. Dersin içerdiği özel konular ise; benlik, sosyal düşünceyi etkileyen eğilimler, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki, uyumluluk ve itaat etme, grup dinamikleri, önyargı ve ayrımcılık, sempati, sevgi, saldırı ve özveridir.
ACM 366 E-İş

Ön Koşul:Yok özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, internette bilgi güvenliği, gizli-anahtar ve genel-anahtar şifreleme, dijital imzalar, dijital sertifikalar, ağların ve kişisel bilgisayarların güvenliği, sunucu hizmetleri ve e-ticaret yazılımları, satış için iş modelleri, e-ticaret gerçekleme planlaması, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, şirket kaynakları planlaması, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, siber uzayda veri sorgulama, veri ambarları, makine öğrenimi, video konferans, e-işin yasal ve politik yönleri.
ATD 231 Entegre Pazarlama İletişimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Entegre pazarlama iletişimi, iletişim kampanyalarının verimli ve etkin olabilmesi için, pazarlama karması içerisinde yer alan unsurların koordinasyonunu içeren bir planlama sürecidir. Bu derste reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış promosyonları gibi iletişim kavramları ve bu kavramların etkin stratejiler oluşturulması için entegrasyonu üzerinde durulacaktır.
ATD 251 Avrupa Ekonomileri I

Ön Koşul:Yok  özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, merkez ve çevre Avrupa ekonomileri başlığı altında merkez Avrupa ekonomilerini, ekonomik gelişimin aşamalarını ve Avrupa Birliği’nin genişlemesini incelemektedir. Avrupa Birliği’nin küresel ekonomideki rolü, savaş sonrası büyüme ve Birleşik Avrupa Pazarının büyümesi, bu pazarın Kuzey-Batı Avrupa’daki belli başlı ekonomik faaliyetler ile arasındaki ilişki incelenir. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın ekonomi açısından önemleri vurgulanır, bu ekonomilerde konumlanmış olan finansal kuruluşların  ve çokuluslu şirketlerin rolü açıklanmaktadır. Avrupa’daki ana ekonomik merkezlerin geleceği ve Avrupa ekonomisi içerisinde ortaya çıkacak olası ekonomik alanlar tartışılır.
ATD 253 Türkiye-AB İlişkiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste soğuk savaş yılları ve sonrasında Türkiye – AB ilişkilerinin seyri incelenmektedir. Ankara Antlaşması, Katma Protokol, Yunanistan’ın başvurusu ve üyeliği,  Gümrük Birliği Antlaşması, Lüksemburg Zirvesi, Helsinki Zirvesi, Türkiye’nin AB müktesabatına uyum çalışmaları, Kıbrıs Rum kesiminin başvurusu ve üyeliği, Kıbrıs ve Ege sorunları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AET’nin kuruluşundan bugüne kadar gelişiminin kısa bir tarihçesi ele alınacaktır.
ATD 281 Uluslararası Pazarlama özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrencilere, uluslararası arenada etkili pazarlama tekniklerini geliştirmeleri için sistematik yöntemler öğretilir. Ders, ülke pazarlarının nasıl seçileceğini, pazarlara nasıl girileceği, faaliyet alanı içerisinde ürün, hizmet, fiyatlandırma, markalaşma, dağıtım ve iletişim stratejileri geliştirme konularını içermektedir. Uluslararası pazarlama planlaması ve yerel pazarlama planlaması arasında karşılaştırma da yapılır.
ATR 102 Tedarik Zincir Yönetimine Giriş ve Lojistik II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3 özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Bu derste öğrencilere, nakliye, taşıt rotalama ve planlama, ambar, malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, fabrika ve ambar yer seçimi, tesis tasarımları ile sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi temel lojistik kavramları tanıtılır. Ürünlerin banttan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim bandına etkin biçimde getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin yönetimi incelenir.
ATD 224 Etkin İletişim ve Müzakere Becerileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İnteraktif iletişim modeli, bireysel algı, sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme, iletişim ortamı. çatışma ve müzakere, ilkeli müzakere, çerçeveleme, pazarlık, sübjektif fayda, kültür ve cinsiyet, ve müzakere etiği gibi konular işlenecektir.
ATD 242 Yönetim Muhasebesi özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders yönetim muhasebesi teorisi ve pratiğine bir giriş niteliğindedir. Muhasebe tekniklerinin uygulanması ve organizasyonda yönetim, kontrol ve karar alma kavramları ele alınacaktır. Bütçeleme, ürün maliyetlendirme, performans geliştirme ve aktarım ücretlendirilmesi gibi konular; teşvikler, uluslararası plan ve vergi ile alakalı hususlar da göze alınarak incelenecektir
ATD 252 Avrupa Ekonomileri II özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, merkez ve çevre Avrupa ekonomileri başlığı altında, çevre Avrupa ekonomilerini, ekonomik gelişimin aşamalarını ve Avrupa üyeliği başlığı altında fakir ülkelerin karşı karşıya kaldıkları tasfiyeleri inceler. Avrupa Konseyi / Avrupa Birliği’nde Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayan genişlemeler anlatılır ve Eski Sovyet Birliği’ndeki özelleştirme, ticaretin yön değiştirmesi, iç yatırımın büyümesi ve uluslararası hizmet sektörünün gelişimi vurgulanır. Avrupa’nın sınırları ve Avrupa’daki çevre ekonomilerin geleceği dikkate alınarak Avrupa Birliği bütçesinin genişlemesini kapsayan problemler tartışılır.
ATD 262 Muhasebe Bilişim Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilerin muhasebe fonksiyonlarını herhangi bir bilgisayar veya mikro sistemde uygulayabilmelerini sağlayacak bilgileri aktarmak amacı ile geliştirilmiştir. Derste bilgisayarda muhasebe uygulamaları ile ilgili teori ve süreçler tartışılacaktır. Bu amaçla önce kavramların üzerinden geçilecek, daha sonra bu kavramların bilgisayar ortamında uygulanmasına yer verilecektir.
ATD 284 Tüketici Davranışı özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı pazarlamada ve dolayısı ile diğer ilgili alanlarda tüketici davranışlarının önemini ortaya koymaktır. Öğrenciler bireylerin tüketim kararlarını nasıl aldıkları ve kaynaklarını nasıl harcadıkları konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır. Bu derste tüketicinin neyi, ne zaman, neden ve nerede, hangi sıklıkta alarak kullandığı analiz edilerek pazarlama kararları üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.
ATR 202 Entegre Küresel Lojistik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, uluslararası alanda lojistik ve dağıtım yönetimini anlatmaktadır. Lojistik yönetiminin amaçları ve faaliyet alanı; değişik taşıma ve dağıtım sistemlerinin faaliyet alanları ve önemi; hukuk ve kanunsal düzenlemeler hakkında bilgi ve uluslararası seviyede maliyet sistemleri bu derste başlıca işlenen konulardır. Taşımacılık endüstrisinin tarihsel perspektifi ve dünya ticareti ile olan doğrudan ilişkisi de derste işlenen konular arasındadır
ACM 264 E-Pazarlama özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders elektronik pazarlama araçları ve tekniklerine, firmadan-müşteriye ve firmadan-firmaya pazarlama kavramları çerçevesinde giriş yaparak başlamaktadır. Bu ders aynı zamanda, pazarlama için stratejilerin geliştirilmesine ve bir firmadan diğer bir firmaya veya organizasyona elektronik araçlarla pazarlamaya odaklanmaktadır. Diğer konu başlıkları, marka ve tanınma, elektronik pazarda tüketici ve örgütsel davranış, müzayede,  kanal oluşturma ve ilişkisel pazarlama, firmadan-firmaya pazarlama araç ve teknikleri, elektronik pazar fırsatları ve müşteri ilişkileri yönetimidir.
AFN 242 Sigortacılığın Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin temel amacı, sigorta kavramı ve sigortanın rolü üzerinde durarak, sektörün işleyişine ilişkin temel prensipleri ortaya koymaktır. Risk kavramı, risk yönetimi ve temel sigorta türleri işlenecek konular arasındadır
ATD 317 Uluslararası Ekonomi Politikaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Uluslararası ticaret ve işletmecilik alanlarında uzmanlaşan öğrencileri uluslararası ekonomi politik (UEP) konusunda bilgilendirmek amacıyla uluslararası ekonomik ilişkilerde politik faktörlerin vurgulanması; UEP bağlamında merkantilist, liberal ve yapısalcı/Marksist paradigmaların irdelenmesi; serbest ticaret ve refah ilişkisi; uluslararası para sisteminin tarihi gelişimi ve bunu etkileyen politik faktörler; gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorunu; Kuzey-Güney tartışmaları bağlamında çokuluslu şirketler ve UEP;  açlık ve çevre sorunlarının UEP boyutu.
ATD 327 Organizasyonlarda Pazarlama Programları Yönetimi

Ön Koşul:Yok  özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Bu derste örnek olaylar yardımı ile işletmelerde kurumsal iletişimin önemi üzerinde durulacaktır. Derste örgüt yapısı, halkla ve çalışanlar ile ilişkileri, iletişimi, iletişim problemleri ve çözüm yolları gibi konular işlenecektir. Ayrıca, kriz yönetimi, halkla ilişkilerde iletişim, müşterilerle ilişkiler ve iletişim, çokuluslu şirketlerle ilgili konulara da yer verilecektir. Konular yurt içi ve yurt dışı örnek olaylar yardımı ile işlenecek ve tartışmaya dayalı olacaktır.
ATD 353 Asya Ekonomileri I özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi

özel ders,tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi
Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı karar vermeye temel olarak yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirmede kullanılan istatistiksel metotları öğretmektir. Derste nicel ve nitel araştırma teknikleri, ticaret hayatındaki uygulamalar ile birlikte tartışılır. Ayrıca; örneklemleme metodu, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, veri analizi, anket tasarımı gibi konulara da değinilir. Bu derste öğrenciler bir araştırma projesi yaparak öğrenmiş oldukları istatistik metotlarını uygularlar. İstatistik analizlerinde ilgili bilgisayar yazılımları kullanılır.
ATD 357 Avrupa Birliği Kurum ve Politikaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Avrupa Entegrasyonu ile ilgili tarihsel gelişim içerisindeki ekonomik ve hukuksal prensiplerin incelenmesini içerir. Kurumların oluşumunu, ulusalcı yaklaşımları, bu oluşumda rol alan çıkar grupları anlatılır. Avrupa Birliği’nin önemli kurumlarının işleyişi ve tek pazar ve tarım politikaları detaylı olarak incelenir. Bu bağlamda süregelen entegrasyonda yaşanılan genişleme ve üyelik sorunları, Avrupa’nın bir bütün olarak yeni amaçlar arayışı gibi konulara da değinilmektedir.
ATD 359 İşletmelerde Çevre Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Çevre; bir kuruluşun faaliyetlerinin içinde yürüttüğü; hava,su, toprak, tabii kaynaklar, flora, fauna, insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içine alan ortamdır.  Çevre Yönetimi ise, bu doğal kaynakların çevresel açıdan kabul edilebilir uygulamalar yoluyla, doğru ve verimli kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Globalleşen dünyada işletmeler zorlaşan Pazar koşullarında ayakta kalabilmek, gelirlerini arttırabilmek  için yaptıkları çalışmalar da çevre ve çevre yönetiminin önemini vurgulamak ve araştırmak zorundadırlar. Bu nedenle,   işletmecilerin, ülkemize ve çalıştıkları kuruma daha fazla katkıda bulunabilmeleri için, İşletme çevre  ilişkisi, Çevre sorunlarının İşletmelere etkileri, çevre yasaları ve İşletmelerinsosyal sorumluluk olguları gibi konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. İşletmelerde  Çevre yönetimi dersinde, İşletmelerde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar, Her boyuttaki İşletme faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, Türkiye’de  çevre politikaları, mevcut yasalar ve ulusal uluslar arası standartlar  bilgi olarak verilecektir. İşletmelerde Çevre Yönetimi Dersi işletmeler için çevre faaliyetlerinin analiz edilmesi, denetleme ve yönetme sistem ve araçlarını kapsamaktadır. Dönem süresince işletmelerinin Çevre ve kalite sistemlerinin tanımları, uygulamaları ve işletmelere olan getirileri detaylı olarak anlatılacak, dönem projesiyle öğrencinin bu konuyu bir işletme üzerinde deneyimlemesi sağlanacaktır.
ATH 323 Kongre ve Konferans Planlamasına Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders; konferans ve toplantıların planlanması ve pazarlanmasını irdeler. Öğrencilerin özel olayları planlama ve yerine getirmelerinde pratik yaptırır.
ATH 325 Hizmet Pazarlaması

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Servis sektöründe pazarlama dersi, bu sektörde başarılı olmak için öğrencilerin gerekli konsept ve becerileri geliştirmesi amaçlı düzenlenmiş bir derstir. Servis pazarlaması dersi, müşteri ve servis elemanı arasındaki karşılıklı etkileşimi ve ilişkiyi baz alarak hem hızla gelişen kişiye özel servislerin hem de iş adamlarına yönelik servisin bunlara bağlı incelemesini yapar.
ATR 211 Satın Alma, Depolama ve Dağıtım

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders tedarik zinciri içerisindeki üç önemli lojistik fonksiyonu olan satın alma, depolama ve dağıtım konularının detaylı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Özellikle üretim ve perakende işletmelerinin malzeme edinimi, pazarlara dağıtım ve tedarik zinciri üzerindeki farklı konumlarda depoculuğun fonksiyonları ve hedefleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ACM 312 Yönetim Bilişim Sİstemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamına giren ana konular şunlardır:  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tesbiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, system uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.
AFN 316 Finansal Piyasa ve Kurumlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Finansal kurumların analizi ve sermaye piyasalarındaki rolleri incelenecektir. Özellikle mikro anlamda tasarrufların dağılımı, yatırımlar ve finansal karar alma süreci üzerinde durulmaktadır.
ATD 314 Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Entegrasyonu

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Avrupa Birliği’nin (AB) tarihçesi, temel verileri ve kurumları; tercihli ekonomik liberalizasyon sürecini belirleyen ana kavramlar; piyasa hacmi ve ölçek üzerindeki etkiler; büyüme üzerindeki etkiler ve faktör piyasalarının entegrasyonu; Ortak Tarım Politikası (OTP); yer seçimi üzerindeki etkiler; ekonomik coğrafya ve bölgesel politikalar.
ATD 328 İletişim Kampanyaları ve Stratejilerinin Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 352 Avrupa Birliği Mevzuatı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, öğrencilere Avrupa ve çevresinde girdikleri güncel iş ilişkilerini etkliyebilecek ana faktörleri tamamen analiz etme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Ders, Avrupa Birliğinin tarihçesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile girdiği ortak politika ve ilişkileri içermektedir. Avrupa Birliği’nin, tüketici, endüstriyel, ulaşım, tarım ve balıkçılıkla ilgili politikalarını da detaylı olarak incelenmektedir.
ATD 354 Asya Ekonomileri II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin ilk bölümü 1945’ten sonra Japonya’nın ve 1985’ten sonra Çin’in hızlı yükseliş incelenir ve işletmelerin gruplaşmaları, hükümet yardımları ve yabancı pazarlar üzerinde durulur. İkinci bölümde ise Japonya, Çin, Malezya ve Hindistan ekonomileri incelenir ve bunların gelecekteki küresel ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde durulur. Buna bağlı olarak, Asya Ekonomik Entegrasyonu’nun Batı Ekonomileri üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için otomotiv ve elektronik sektörleri üzerinde durulur.
ATD 358 Maliyet Muhasebesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste maliyetler ile ilgili bilgi kaynakları, maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması üzerinde durulur. Dersin birinci kısmında materyallerin, işgücü ve genel giderlerin muhasebeleştirilmesi, sipariş ve süreç maliyeti konuları işlenir. İkinci bölümde ise bütçeleme süreci ve maliyet muhasebesi verilerinin yönetim planlaması ve kontrol amaçlı analiz edilmesi üzerinde durulur. Süreç maliyetleme sistemleri ve bütçeleme standart, direk maliyetlendirme ve karar verme teknikleri işlenen konular arasındadır.
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders,  insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar, beşeri sermayenin önemi ve son yıllarda ortaya çıkan paradigma değişikliği üzerinde durur. Daha sonra yöneticilerin insan kaynakları ile ilgili politika ve uygulamaları hakkında bilgi verilir. Özet olarak bu ders öğrencilere insan kaynakları yönetimi hakkında detaylı bilgi vermek için tasarlanmıştır.
ATH 324 Kongre ve Ticari Etkinliklerin Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Kongreleri, ticari etkinlikleri ve fuarları organize etmeye, düzenlemeye ve yürütmeye odaklanmış bir ders. Kongre ve ticari etkinliklerin rezervasyonunda kullanılan satış yöntem ve biçimleri ile hizmet tedariklerinin operasyonlar sırasında farklı idari sorumluluklar üstlendiği vurgulanmaktadır.
AXX 316 Hukuka Giriş II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
HUKUKA GİRİŞ I dersinde işlenen konuların devamı niteliğindedir. Kıymetli evrak, güvenli aktarımlar ve satışlar, iflas, borçlu/alacaklı ilişkileri, ürün güvenilirliği, miras ve tröst kanunu, mülkiyet kanunu ve uluslararası hukuk gibi konular da ele alınacaktır. Özellikle işlenen prensiplerin uygulamalarını içeren konulara dikkat gösterilecektir.
AFN 231 Finansal Tablolar Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrencilerin finansal tabloları etkin olarak kullanma, analiz etme ve yorumlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. AFN 132 dersinde giriş yapılan çeşitli muhasebe kavramları genişletilerek yeni konulara yer verilecektir. “Değer Yaratma” kavramı üzerinde durularak çeşitli finans teknikleri, özellikle rasyo analizi irdelenecektir.
AFN 310 Oyun Teorisi ve Karar Alma

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders, stratejik durumların incelenmesi sürecinde önemli bir yeri olan oyun teorisine giriş niteliğindedir.
AFN 312 Uluslararası Finans Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Uluslararası finansal yönetim sürecinin geniş bir boyutta ela alan ders, firmaların uluslararası işlemlerinde karşılaştıkları temel finansal riskleri ve çevreyi irdelemektedir. Uluslararası finansal piyasalar, döviz kuru, kur riskinden korunma yöntemleri, farklı kur rejimlerinin firmanın finansal yönetimine etkileri detaylı olarak incelenmektedir.
ATD 411 Avrupa Birliği Ülkelerinin Parasal Entegrasyonu

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Ulusal gelir ve ödemeler dengesi analizlerinde temel kavramlar; Avrupa’nın parasal tarihi; çarpan modeli; para teorisine genel bir bakış; IS-LM modeli; kur rejimi seçimi; Avrupa Para Sistemi (APS); optimal para birimi alanları; Avrupa Para Birliği (APB); maliye politikası ve İstikrar Paktı; finans piyasaları ve Avro.
ATD 417 Risk Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 425 Gayrimenkul Değerleme

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 451 AB İşletme Politikası

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, rekabet politikalarının önemi, anti-tröst ve anti-tröstün üretim, endüstriyel aktivite ve üretim politikaları üzerindeki etkilerini irdeler. Rekabet politikalarının yasal ve kurumsal çerçevesi; amaçları, de-regülasyon, özelleştirme, yatırım teşvikleri, teknolojik yenilikler, çıkar grupları ve üretici birlikleri de göz önünde bulundurularak tartışılacaktır.
ATD 459 Ticari Yazışma Ve Sunum Teknikleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencileri, ticarette, bankacılıkta ve endüstride kullanılan terminoloji ve ticari yazışma şekilleri ile tanıştırmayı amaçlar. Yabancı dilde iyi bir altyapıya sahip olan öğrenciler, ticari ilişki ve iletişimlerinde ingilizce kullanımını geliştirmede bu dersi faydalı bulacaklardır. Ders, cümle yapıları, formülleri ve terminolojisiyle ticari yazışmaların özetlenmesi ve çevirilmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca ders, öğrencilere herhangi bir grup önünde güven içinde konuşma yapabilmeleri için gerekli bilgi ve pratikleri sağlayacaktır.Ayrıca derste öğrencilere karşılıklı telkin ve iletişim teknikleri de öğretilecektir.
ATD 465 Dış Ticaret Muhasebesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türk dış ticaret mevzuatını, muhasebe planını, döviz kuru hesaplaması, güvenli Pazar ilişkileri, ithalat-ihracat ilişkileri ve muhabesini içermektedir.
ATD 467 İhracatta Özel Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrenciler bir ürünün ihraç potansiyelini, yerel pazarlardaki başarısını, bir şirketin ihracat için hazırlanmasını, ihracat planı oluşturmayı öğreneceklerdir. Ayrıca, ihracata farklı bakış açılarının yanı sıra ürünü ihracat için hazırlamak, ve Ticari Banka, Elçilik, Ticaret Odaları, Uluslararası Ticaret organizasyonları, Dünya Ticaret Merkezleri gibi kuruluşlarla iletişim kurmak gibi konularda da bilgi sahibi olacaklardır.
ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Çokuluslu Şirketlerin aktiviteleri ve bunların küresel ticaret ve yatırımlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilecektir. Çokuluslu büyümede direkt yabancı yatırımların önemi, teknoloji transferi, istihdam, üretimin organizasyonu, ortaklıklar gibi konulara ağırlık verilecektir. Ayrıca, Çokluluslu şirketlerin yeni kaynaklar yaratmaları, kaynakları içselleştirmeleri, düşük maliyetli hammadde arayışları, yeni ortaya çıkan ticari bloklar ile ilişkileri dolayısı ile dünya ticareti üzerindeki etkileri de açıklanacaktır.
ATD 477 Sosyal Sorumluluk ve Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, kurumsal karar verme sürecinde sosyal/ahlaki değerleri içeren felsefik ve faydacı bir perspektif kazandırmayı amaçlar. Bu ders, ortaklıkların, hükümetlerin beklentilerine ve hissedarlarının stok ihtiyaçlarına cevap vermede karşılaştıkları ahlaki sorunlarla nasıl baş ettikleri ile ilgilenir. Bu da global bir çevrede ticaretin sosyal sorumluluklarını anlamayı gerektirir. Hükümet düzenlemelerinin rolü, kültürlerarası yapılan ticareti etkilediği için toplumsal işbirliği ve ortaklık yönetiminin güncel reformaları incelenmektedir.
ATD 479 Örgütsel Davranış

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencileri insanların değişik durumlarda neden farklı davranışlar sergiledikleri ve belli bazı durumlarda neg ibi tepkiler verebilecekleri konularında bilgilendirmek ve dolayısı ile insan doğasını anlamalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler sadece bireysel davranışları değil, grup ve örgütsel davranış biçimlerini de çözümleyebilecek bilgiye sahip olacaklarıdr.

 

 
ATD 483 Pazar Araştırması

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, hizmet yönetimi ve ürün araştırmalarının önemini tespit etmektir. Öğrenciler, pazarlama teknikleri üretme geliştirme ve iyileştirme, pazarlam sürecini anlama ve pazarlama fırsatlarını ve sorunlarını belirleme hakkına bilgi sahibi olarak Pazar araştırmalarının fonksiyonunu öğreneceklerdir.
ATR 314 Kargo Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Kargo taşımacılık sektörü ticari ve ticari olmayan eşya taşımacılığıyla ilgili olan önemli lojistik konularından biridir. Bu ders küçük ölçekli paket kargo taşımacılığı yönetimi ve organizasyonu hakkında detaylı bilgi vermek için hazırlanmıştır. Kargo gönderilerinin toplanması, gönderilmesi, tüm taşıma modları için dağıtım filolarının yönetilmesi ve kargo operatörü olarak çalışabilmek için uyulması gereken ilgili yasal düzenlemeler gibi kargo yönetiminin temel konularının bu ders içerisinde öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunların dışında kargo taşımacılık hizmetlerinin ekonomik düzen içerisindeki önemi, kargo tarifeleri ve ücretlendirilmesi, kargo işletmelerinin organizasyonel yapısı ve kargo rezarvasyonlarının alınmasıyla gönderiye ilişkin belgelerin düzenlenmesi gibi operasyonel faaliyetlerin yönetilmesi, gereksinim duyulan tesis ve elleçleme ekipman kararlarının verilmesi ve kargo sektöründeki rekabetle geleceğe dair projeksiyon konularına da değinilecektir.
ATR 475 Özel Malzeme Taşımacılığı ve Lojistik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders uluslar arası özel tehlikeli madde kodlarını ve bunların elleçlenmesini, depolanmasını ve nakliyesini düzenleyen yasal kuralları sunmaktadır. Bu kuralların işletmelerin ekonomilerini ve lojistik süreçlerine nasıl etki ettikleri bu derste analiz edilmektedir.
ACM 469 E-Tedarik Zinciri Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-ticaret ve e-iş için alım, malzeme ve lojistik yönetimi alanları, malzeme envanterini elde etme, depolama, işleme ve taşıma teknikleri, taşıma, envanter, hizmet yerleri, müşteri hizmetleri, paketleme ve malzeme işleme işlemlerinin entegrasyonuna yönelik tedarikçi zinciri aktiviteleri, tedarikçi zinciri içerisindeki B2C ve B2B ürün ve servis akışlarına ilişkin planlama ve kontrol sistemleri ve ürün planlama, envanter tarifelendirme, MRP, ERP ve envanter yönetimi.
AFN 311 İşletme Finansmanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 Finansal karar alma süreci irdelenerek temel işletme finansı teknikleri incelenecektir. Finansal politikalar, kar payı dağıtım politikaları, sermaye yatırımları, satınalma ve birleşmeler ile işletmelerin reorganizasyonu işlenecek temel konulardır.
AFN 413 Finansal Risk Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin amacı risk yönetiminin temellerini öğrencilere aktararak risk yönetimine ilişkin karar alma sürecini ortaya koymaktır. Bu anlamda işletme uygulamaları ile birlikte kişisel uygulamalar da tartışılacaktır.
ATD 414 Uluslararası Ticarette Seçme Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders farklı ticaret konuları ve düzenleri ile ilgilidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin çalışanlar, tüketiciler ve şirketler üzerindeki etkilerine ağırlık verilir. Şirket düzeyindeki üretkenlik tedbirlerinin yanısıra ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin üretkenlik üzerindeki etkileri de tartışılır. Serbest ticaret bölgeleri, ortak para birimi bölgeleri ve internet işlemleri gibi ticaretin akışı üzerinde etkisi olan diğer konular da işlenir.
ATD 432 Türk Sanayi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Bu derste Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de yer alan  ekonomik ve ticari gelişmeler incelenmektedir. Türkiye’nin iktisadi açıdan Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı “Duyunu Umumiye” si,  devletçilik politikasının uygulanmakta olduğu seneler, ithal ikameci stratejiler, 1980’li senelerde Türkiye’nin dışa açılması, söz konusu senelerde uygulanmakta olan kalkınma planları incelenecektir. Ayrıca, Türkiye’nin bugünkü sanayi profili üzerinde durularak tekstil, gıda, petrol arıtma, kimya, makine, otomotiv  sektörleri incelenecek, KOBİ’lerin yaşamakta olduğu sorunlar ve ne tür teşviklerden yararlanabilecekleri  üzerinde durulacaktır.
ATD 434 Proje Geliştirme ve Yönetme Teknikleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme ve bitirme konularını içerir.
ATD 454 İşletme Performans Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste işletme performansının tanımı yapılacak, performansın boyutları ve performans göstergeleri tartırışılacak ve dengeli puan tablosu gibi çeşitli modeller üzerinde durulacaktır.
ATD 456 Türk Vergi Sistemi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, bütün vergi çeşitleri için geçerli olan temel prensip ve kavramları tanıtmaktadır. Tarihçe gözden geçirildikten sonra, mevcut vergi sistemi ve vergilendirmeler çalışılacaktır. Türk vergi sisteminin kapsamı, gelir vergisi, mükellefiyet türleri, gelir vergisinin türleri, istisnalar, musfiyetler, indirimler, vergide alt sınır, beyanname usulü ve gelirlerin birleştirilmesi, vergi tarifesi, verginin tahakkuku, kurumlar vergisi, tüketim vergileri: KDV, bu dersin kapsamında olan konulardan bazılarıdır.
ATD 458 Dönüşüm ve Büyüme Sürecinde Liderlik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrencilerin liderlerden beklenen davranışların karmaşıklığı ve boyutlarını kavramaları sağlanacaktır. Dolayısı ile bu günün sürekli değişen koşullarında faaliyet göstermekte olan organizasyonlarda liderlik yapnaların kullandıkları taktikler bu dersin kapsamında incelenecektir. Liderlik model ve teorileri, örgüt kültürü, etkin liderlik modelleri, değişim yönetimi uygulamaları ve değişimi sürekli kılmada liderlerin rolü gibi konular bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.
ATD 468 Uluslararası Ticari Bloklar ve Anlaşmalar

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Uluslararası ticaret organları, ticaret anlaşmaları, ticaret kuralları, ticaret blokları ve yeni ticaret teorileri tartışılacak ve incelencektir. Bu dersin amacı öğrencileri, uluslararası ticaret ve uluslararası örgüt çatısı altında gelişen teoriler hakkında bilgilendirmektir. Dünya ticaretinin oluşumu, ticari sınırlar ve ticari özgürlükler, bölgesel Pazar Anlaşmalarının etkileri ve anlaşmaların türleri de tartışılacaktır.
ATD 474 Farklı Kültürlerde Ticaretin Koşulları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Uluslar arası bir çevrede ticaret yaparken karşılaşılan en önemli sorun, kültürel farklılıkları anlayabilmek ve buna entegre olabilmektir. Bu başlık altında, dersin amacı kültürel meselelerin önemi ve bunun stratejik karar verme sürecindeki öneminin altını çizmektir
ATD 476 Müzakereler ve Sözleşmeler

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders uyuşmazlık çözümleri ile ilgili temel kavramları tanıtır. Bu ders, müzakerelerin, arabuluculuğun, tahkimin ve bunların hükümetlerarası, kuruluşlararası, uluslararası ve tüketici uyuşmazlıklarında ortaya çıkardığı görünümleri inceler.
ATD 486 Uluslararası Satış Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Diğer ticari işletme ile olan satış ilişkisi, satış bütçesi, sınır ötesi satış ve uluslararası arenada satış yönetiminin esasları ve teknikleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
ATD 488 Pazarlama Seminerleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrenciler değişen ekonomik, sosyal, politik v.b. konjonktür karşısında geliştirilen yeni pazarlama stratejileri ve uygulama örneklerini öğrenme imkanı bulacaklardır.  Dersin amacı, farklı sektörlerde yönetici kadrolarında görev yapan konuklar aracılığıyla öğrencilere, uygulanan pazarlama projelerini yakından izleme ve sorgulama imkanı  vermektir.
ATH 424 Fuar Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, öğrencilerin, planlama öncesi, bütçe hazırlama, reklam ve7veya halkla ilişkileri, sergi düzeni, fuar kayıt, stand oluşturma, görsel-işitsel dekor programlama konularının özellikle vurgulandığı fuar geliştirme konusuna aşina olmaları için tasarlanmıştır.


Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031