Yüksek Lisans Bitirme Tezi Örnekleri

YARIYIL

,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları, ,iktisat tez konuları, ,işletme tez konuları, ,pazarlama tez konuları, ,ekonomi tez konuları, ,halkla ilişkiler tez konuları, ,işletme bölümü tez konuları, ,pazarlama ile ilgili tez konuları, ,bilgisayar tez konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle, ,bitirme tezi indir, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi sunumu, ,lisans bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi kapağı, ,hezarfen bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,lisans bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi ingilizce, ,ulusal tez merkezi,,özel ders,bitirme tezi

RPD 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I         (202)

 

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

RPD 105 Yabancı Dil I         (303)

 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

RPD 107 Bilgisayar I           (223)

 

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

RPD 109 Psikolojiye Giriş   (303)

 

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

RPD 111 Sosyolojiye Giriş   (202)

 

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma

örnekleri.

 

RPD 113 Felsefeye Giriş           (303)

 

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

RPD 115 Eğitim Bilimine Giriş        (303)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. YARIYIL

RPD 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II       (202)

 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

RPD 104 Türk II: Sözlü Anlatım     (202)

 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

RPD 106 Yabancı Dil II        (303)

 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları, ,iktisat tez konuları, ,işletme tez konuları, ,pazarlama tez konuları, ,ekonomi tez konuları, ,halkla ilişkiler tez konuları, ,işletme bölümü tez konuları, ,pazarlama ile ilgili tez konuları, ,bilgisayar tez konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle, ,bitirme tezi indir, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi sunumu, ,lisans bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi kapağı, ,hezarfen bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,lisans bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi ingilizce, ,ulusal tez merkezi,,özel ders,bitirme tezi

 

RPD 108 Bilgisayar II          (223)             

 

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

RPD 110 Fizyolojik Psikoloji           (303)

 

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

RPD 112 Sosyal Antropoloji            (303)

 

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

RPD 114 Eğitim Felsefesi    (202)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

RPD 116 Rehberlik ve Psikolojik Danışma    (303)

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

III. YARIYIL

RPD 201 İstatistik I  (303)

 

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamalar.

RPD 203 Gelişim Psikolojisi I         (303)

 

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.

 

RPD 205 Sosyal Psikoloji           (303)

 

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

RPD 207 Okullarda Gözlem     (223)

 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

RPD 209 Özel Eğitim            (303)

 

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

RPD 211 Bilim Tarihi           (303)

Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim.  Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

RPD 213 Eğitim Sosyolojisi  (202)
Eğitim sosyolojisinin konusu, tanımı, özellikleri ve tarihi gelişimi; eğitimde amaçlar ve toplum, eğitimin toplumsal işlevleri, eğitim ve kültür, toplumsal sınıfla ve eğitim, ekonomi ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, aile ve eğitim, toplumsal değişme ve eğitim, kitle iletişim araçları ve eğitim, toplumsal sistem olarak okul, öğretmenin statüsü ve rolü, meslek olarak öğretmenlik.

RPD 215 Ölçme ve Değerlendirme   (303)

 

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

 

IV. YARIYIL

 

 

RPD 202 İstatistik II             (303)

 

Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.

RPD 204 Gelişim Psikolojisi II        (303)

 

Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla başetme yolları.

RPD 206 Öğrenme Psikolojisi         (303)

,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları, ,iktisat tez konuları, ,işletme tez konuları, ,pazarlama tez konuları, ,ekonomi tez konuları, ,halkla ilişkiler tez konuları, ,işletme bölümü tez konuları, ,pazarlama ile ilgili tez konuları, ,bilgisayar tez konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle, ,bitirme tezi indir, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi sunumu, ,lisans bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi kapağı, ,hezarfen bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,lisans bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi ingilizce, ,ulusal tez merkezi,,özel ders,bitirme tezi

 

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

RPD 208 İnsan İlişkileri ve İletişim            (223)

 

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

RPD 210 Sınıf Yönetimi        (202)

 

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

RPD 212 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma          (122)

 

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

RPD 214 Türk Eğitim Tarihi            (202)

 

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 

RPD 216 Öğretim İlke ve Yöntemleri         (303)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

 

V. YARIYIL

 

RPD 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri   (303)

 

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

RPD 303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri            (303)

 

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

RPD 305 Kişilik Kuramları  (303)

 

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

RPD 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma  (303)

 

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

RPD 309 Davranış Bozuklukları I    (303)
Ruh sağlığının, normal-anormal kavramlarının tanımı, normal-anormal davranışların belli başlı kriterleri. Çocuk ve ergenlerde mental retardasyon, öğrenme bozuklukları, motor bozukluklar, iletişim bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozuklukları, beslenme bozuklukları, tik bozuklukları, dışa atım bozuklukları, çocukluk şizofrenisi, seçici konuşmamazlık, tepkisel bağlanma bozukluğu, basmakalıp davranış bozukluğu, kısa ve uzun süreli anne yoksunluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, okul fobisi, mastürbasyon, parmak emme/tırnak yeme, çalma/hırsızlık, yalan, korkular, kıskançlık, saldırganlık.

RPD 311 Psikolojik Testler (303)

 

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

RPD 313 Cinsel Sağlık Eğitimi (Seçmeli Ders I) (3 0 3 )

 

Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, cinsel sağlık eğitimi programının yürütülmesi.

 

RPD 315 Diksiyon (Seçmeli Ders I)  (303)

 

Bu derste, (Konuşma nedir?), konuşmanın oluşması, görsel unsurlar, ses, dil, düşünce ve anlayış gücü, konuşmanın alt yapısı, ses ve konuşmanın safhaları, konuşma arzusu, konuşma temposu, konuşma ve okuma, söyleyiş ve iletişim, ses ve solunum çalışmaları, sözcük çalışmaları, dil kuralları, konuşma düzeyinin oluşumu, konuşmanın hazırlanışı, kendine güvenmenin alt yapıları, kolay anlaşılmanın yolları üzerinde durulacaktır.

VI. YARIYIL

RPD 302 Grupla Psikolojik Danışma          (303)

 

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

RPD 304 Rehberlikte Program Geliştirme     (303)

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

RPD 306 Psikolojik Danışma Kuramları    (303)

 

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

RPD 308 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması     (143)

 

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

 

,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları, ,iktisat tez konuları, ,işletme tez konuları, ,pazarlama tez konuları, ,ekonomi tez konuları, ,halkla ilişkiler tez konuları, ,işletme bölümü tez konuları, ,pazarlama ile ilgili tez konuları, ,bilgisayar tez konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle, ,bitirme tezi indir, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi sunumu, ,lisans bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi kapağı, ,hezarfen bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,lisans bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi ingilizce, ,ulusal tez merkezi,,özel ders,bitirme tezi

 

RPD 310 Davranış bozuklukları II  (303)

 

Bebeklik, çocukluk, ergenlik döneminde tanısı konan mental bozukuluklar, delirium, demans, amnestik ve diğer kognitif bozukluklar, madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar sizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, yapay bozukuluklar, dissosiatif bozukluklar, cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilik bozuklukları

 

RPD 312 Test Dışı Teknikler        (303)

 

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

 

RPD 314 Grup Dinamiği (Seçmeli II)  ( 3 0 3 )

 

Grup dinamiğine giriş, gruplarla çalışma, birey ve grup gruplarda; oluşum birliktelik ve gelişme yapı etki, güç performans karar verme liderlik çatışma değişim, gruplararası ilişkiler.

 

RPD 316 Çocuk Hukuku (Seçmeli Ders II) ( 3 0 3)

 

Bu derste çocuğun kişi, hak ve özgürlükleri, isim, vatandaşlık, uyruk, kimlik, kimliğin korunması, çocuğun aile hukuku, ceza hukuku içindeki yeri, suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. gibi farklı özelliklerdeki çocukları içeren yasalar, çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye’de ve dünyada durum değerlendirmesi ve bu çerçeve içinde aile, devlet ve diğer müesseselerin çocuğa karşı sorumluluklarının ve etkilerinin neler olduğunun incelenmesi.

 

VII. YARIYIL

RPD 401 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması          (143)

 

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

RPD 403 Topluma Hizmet Uygulamaları    (123)

 

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.

RPD 405 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması     (143)

 

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması

RPD 407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri    (202)

 

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

RPD 409 Eğitim Yönetimi   (303)

 

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

 

RPD 411 Eğitimde Drama (Seçmeli III) (303)

Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve
psikodrama arasındaki farklılıklar. Dramanın ısınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikleri bilgisi ve uygulanması.

RPD 413 Verimli Ders Çalışma Teknikleri (Seçmeli III)   (3 0 3)

Ders çalışma ve öğrenme yöntemleri, öğrenme, zamanı düzenleme ve plânlı çalışma, etkili ve etkin okuma, öğrenme stratejileri, güdüleme stratejileri, üst biliş (bilişsel farkındalık-yürütücü biliş), not alma, ders kitabı vb. materyallerden not çıkarma, etkin dinleme, derse katılma, araştırma-inceleme ödevi düzeni, sınava hazırlanma, sınav süreci ve dikkat edilecek noktalar.
VIII. YARIYIL

 

,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları, ,iktisat tez konuları, ,işletme tez konuları, ,pazarlama tez konuları, ,ekonomi tez konuları, ,halkla ilişkiler tez konuları, ,işletme bölümü tez konuları, ,pazarlama ile ilgili tez konuları, ,bilgisayar tez konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle, ,bitirme tezi indir, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi sunumu, ,lisans bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi kapağı, ,hezarfen bitirme tezi, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,lisans bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi ingilizce, ,ulusal tez merkezi,,özel ders,bitirme tezi

 

 

RPD 402 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması ( 1 4 3)

 

Lider olarak yapılandırılmış bir grupla psikolojik danışma oturumu/oturumları yürütme,
grupla psikolojik danışma deneyimi yaşama fırsatı sunmak amaçlanmaktadır

RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri       (223)

 

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

RPD 406 Öğrenme Güçlükleri         (303)

 

Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.

RPD 408 Meslek Etiği ve Yasal Konular   (2-0-2)

 

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

RPD 410 Kurum Deneyimi  (143)

 

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

 

RPD 412 Aile ve Evlilik Danışmanlığı    (Seçmeli IV)

Ailelerin genel özellikleri, aile terapisinin temel kavramları, aile terapisinin süreci, psikoanalitik aile terapisi ve bowen aile terapisi, yaşantısal aile terapisi, davranışçı aile terapileri ve bilişsel-davranışçı aile terapileri, yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi ve sistemik aile terapisi, çözüm odaklı aile terapisi ve öyküsel aile terapisi.

RPD 414 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Seçmeli V)      (202)

 

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031