Yüksek Lisans Tez Önerisi

yuksek lisans oneri

Dersler

SHİ 101 Sosyal Hizmetlerin Tarihçesi

Dersin içeriğini sosyal hizmetlerin toplumdaki işlevi, dünyada ve Türkiye’ de sosyal hizmetlerin gelişimi, sosyal hizmet mesleğinin gelişmesindeki temel eksenler, toplumsal örgütlenmeler ve sosyal hizmet eğitimi ve kurumları oluşturmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 102 Sosyal Hizmete Giriş

Dersin içeriğini temel sosyal hizmet kuramları ve uygulama modelleri, belirli sosyal sorunlar çerçevesinde sosyal hizmet yaklaşımları oluşturmaktadır.

SHİ 104 Kurum Ziyaretleri

Dersin içeriğini farklı sosyal hizmet kurumlarına yapılan ziyaretler, bu kurumlar hakkında yazılan raporlar ve bu raporların sunumları oluşturur.

SHİ 105 Akademik Yazım ve Sunum Becerileri

Dersin içeriğini akademik yazım tekniklerine dair konular, bu teknikleri akademik yazım içinde kullanılması ve sunumlar oluşturur.

SHİ 201 Sosyal Hizmet Kuramları I

Bu dersin içeriğini birçok sosyal sorun çerçevesinde temel sosyal hizmet teorileri ve uygulama modelleriyle birlikte sosyal hizmet yaklaşımları oluşturmaktadır. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 202 Sosyal Hizmet Kuramları II

Bu dersin içeriğini sosyal hizmetin bilgi temeli, sosyal hizmette kullanılan farklı yaklaşımlar oluşturmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları psikodinamik teoriye bağlı yaklaşımlar, davranışçı, bilişsel yaklaşımlardır. Bunun yanı sıra etkileşimsel model, yapısal model, kendine yardım modeli vb modeller incelenmektedir.

SHİ 203 Sosyal Sorunlar

Bu dersin içeriğini sosyal sorunlara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorunlar, sosyal sorunların dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları, yoksulluk, engellilik, göç, işsizlik, suç vb. sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi oluşturur. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 204 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Bu dersin içeriğini ulusal ve uluslar arası mevzuatın hukuki kaynakları oluşturmaktadır. Üzerinden geçilecek mevzuat genel itibariyle ulusal ve uluslar arası düzeyde aile ve çocuk hukuku, özürlüler hukuku ve Türkiye’ de sosyal yardım hukukudur.

SHİ 205 Sosyal Hizmet Araştırmaları

In this course, the research concept, dimensions of research, meanings of methodology, steps of research, quantitative/ qualitative research and their techniques, research proposal, report writing and ethical issues in research are examined.

SHİ 206 Sosyal Hizmet Araştırmaları II

Başlangıçta, araştırmanın amacı, etiği ve mantığı kısaca tartışılacak ve niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar karşılaştırılacaktır. Geriye kalan zaman ise niteliksel araştırmalara ayrılacaktır. Araştırma tasarımı, niteliksel verinin toplanması, saha notlarının yazılması, niteliksel görüşmeler, verinin analizi ve yorumu konusunda tartışılarak bilgi verilecek ve bu süreçleri uygulamaları öğrencilerden istenecektir. Dersin sonunda öğrencilerden bir araştırma raporu hazırlamaları beklenmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 221 Kentsel Sorunlar

Bu dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri, Türkiye’deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur.

SHİ 222 İletişim Becerileri

Bu dersin içeriğini, iletişim becerileri ve etkili iletişim yolları oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 225 Sanat ve Sosyal Hizmet

Bu ders, sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemi, sanatın sosyal hizmet uygulamalarında yeri ve önemi, sosyal hizmet uygulamalarında sanatın kullanılmasını içerir.

SHİ 226 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet

Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur.

SHİ 228 Toplumsal Kalkınma

Bu dersin içeriğini, toplumsal kalkınma, kalkınmada temel tanımlar, kavramlar ve yaklaşımlar ve kalkınma modelleri, gelişme ekonomisi ve sosyal politika açısından toplumsal kalkınmanın kavramsal boyutları, oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 251 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

Dersin içeriğini insan davranışına ilişkin kuramlar, bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemi gelişim kuramları ve bu dönemlerde yaşanan sorunlar ve belirli sosyal hizmet uygulamaları oluşturmaktadır.

SHİ 252 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

Dersin içeriğini insan davranışına ilişkin kuramlar, bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemi gelişim kuramları ve bu dönemlerde yaşanan sorunlar ve belirli sosyal hizmet uygulamaları oluşturmaktadır.

SHİ 301 İletişim Kuramları ve Sosyal Hizmet

Bu dersin içeriğini temel iletişim kuramları, iletişim içinde sözle ve sözel olmayan mesajlar, empati, iletişim çatışmaları gibi iletişim konularıyla birlikte müracaatçıyla birlikte ilk görüşme ve görüşme teknikleri oluşturmaktadır.

SHİ 302 Sosyal Politika ve Planlama

Bu ders sosyal politika ve planlama konularını kapsar.

SHİ 303 Sosyal Hizmet Kuramları III

Bu dersin içeriğini sosyal hizmetin bilgi temeli, sosyal hizmette kullanılan farklı yaklaşımlar ve social hizmet modelleri oluşturmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 304 Sosyal Hizmet Müdahalesi II

Genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeylerde sosyal hizmet müdahalesi konularını içerir.

SHİ 305 Sosyal Hizmet Uygulaması I

Bu dersin içeriğini uygulama yapılan alanları tanıma ve bu alanlarda sosyal hizmet uzmanının görevlerini öğrenme oluşturmaktadır.

SHİ 306 Sosyal Hizmet Uygulaması II

Bu dersin içeriğini uygulama yapılan alanları tanıma ve bu alanlarda sosyal hizmet uzmanının rol, görev ve sorumluluklarını öğrenmeyi içerir.

SHİ 307 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler

Bu dersin içeriğini kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımları öğrenme, kamu yönetiminde karar verme, planlama, kamu yönetiminde eşgüdümü, yetki ve sorumluluklarını öğrenme oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 308 Sosyal Hizmet Yönetimi

Sosyal hizmet yönetimine dair konuların içeriği oluşturduğu bu derste, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ve genel yönetim becerileri ana odak konusu olacaktır.

SHİ 318 Sosyal Sorumluluk Projesi

Hedeflenen gruba yönelik sosyal duyarlılık ve farkındalık geliştirirken aynı zamanda öğrencinin kendisi için de farkındalık ve duyarlılık sağlanması, çalışmaların yürütüldüğü hedef grup hakkında kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerin öğrenilmesi oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 321 Baskı Karşıtı Uygulama

Bu dersin içeriğini, toplumsal baskı süreçlerini anlama, baskı ve ayrımcılığın farklı biçimlerine yönelik genel kabulleri sorgulayıcı bakışla eleştirme, baskıyı yaratan yapısal ve sınıfsal etmenleri çözümle oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 322 Vaka İncelemeleri

Bu ders, yaşlı yetişkinler, çocuklar ve aileler, ciddi ve kalıcı psikolojik rahatsızlıkları olan bireyler, madde bağımlılığı ve kronik hastalığı olan ve yaşamını sonlandırmaya karar vermiş olan kişiler gibi özel kitlelerle vaka yönetimi uygulamasının kavram ve ilkelerini incelemektedir. Vaka yönetimi uygulamasının temel işlevleri farklılık, güvenlik ve güçlendirme konularına ilişkili olarak ele alınmaktadır. Bu kurs güçlü yönlere dayalı yaklaşımı, çözüm odaklı yaklaşımı ve vaka yönetimi uygulamasının disiplinler arası sorunlarını da inceleyecektir.

SHİ 323 Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet

Bu derste psikopatoloji, psikiyatrik hastaların sınıflandırılması, ruh sağlığı ve psikiyatrik hastalıklar alanındaki kuramların incelenmesi, psikolojik rahatsızlık yaşayan bireylerin tedavisi, bu rahatsızlıkların toplum ve aile üzerindeki etkisi, ruh sağlığı alanındaki hizmet sistemleri gibi konuları inceler. Ayrıca psikiyatrik sosyal hizmetin ilke, yöntem ve teknikleri incelenir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 324 Gençlerle Sosyal Hizmet

Bu dersin içeriğini, gençlik dönemi üzerine psikososyal teoriler, gençlerin kendilerine zarar verme davranışları ve gençlerle çalışırken yapılacak olan bireysel ve aileyi kapsayan müdahaleler oluşturmaktır.

SHİ 327 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Bu derste, Türkiye’de sosyal bir sorun olarak yoksulluk ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun doğurguları (sonuçları) ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 328 Sosyal Çalışmada Yansıtıcı Uygulama

Bu ders bizlere, kendini yansıtma, kendi üzerine düşünmenin önemini araştıran geleneksel ve çağdaş öğrenme teorilerini, öğrenmenin sosyal doğasını, öğrenmenin biyolojik temellerini ve duygusal yönlerini tanıtmaya çalışacaktır. Çalışma konuları şunları içermektedir; öğrenenler olarak bizler kendimizi nasıl tanımlıyoruz; kendini- doğrulayan inançları nasıl oluşturuyoruz; yaşam boyu ve global öğrenme nedir?; öğrenmenin sosyal doğası; beyin, duygular ve öğrenme; değişim olarak öğrenme ve öğrenmeyi yönetme/ değişimi yönetme nasıl gerçekleşir. Bu kurs öğrencilere, kavramları uygulamaya geçirerek, öğrenenler olarak kendilerine dair daha farkında olmalarına ve öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerine olanak sağlayacaktır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 401 Sosyal Hizmet Müdahalesi III

Genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeylerde sosyal hizmet müdahalesi konularını içerir.

SHİ 402 Blok Uygulaması

Bu dersin içeriğini, uygulama yapılacak alanın tanınması, müracaatçılarla anlaşılması, uygulama planının oluşturulması ve düzenli olarak seçilen alanda uygulama yapılması oluşturur.Dersin sonunda öğrenciler yaptıkları çalışmalar poster halinde sunarlar.

SHİ 403 Sosyal Hizmet Uygulaması III

Dersin içeriğini çoğunlukla uygulama yapılan kurumu tanıma ve sosyal hizmet uzmanının bu kurumlardaki rol ve görevlerini öğrenme oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 404 Bitirme Projesi

Bu dersin içeriğini, araştırma önerisinin danışmana teslim edildikten sonra uygulamaya geçilmesi, projenin yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirmesinin yapılması oluşturur.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SHİ 405 Araştırma Uygulaması

Bu dersin içeriğini, araştırma önerisinin ve veri toplama aracının tanımlanıp danışmana teslim edilmesi sürecindeki adımlar oluşturur.

SHİ 410 Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

Bu dersin içeriğini sosyal hizmetteki çağdaş yaklaşımlar, sosyal hizmet uzmanının yeterlilikleri oluşturmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

ANT 154 Sosyal Antropoloji

Antropoloji, yaşadığı dönem ve kültürü her ne olursa olsun, insanı bütünsel olarak ve hiçbir ayırıma tabi tutmaksızın ele alır. Bu derste, insanı biyolojik bir varlık olarak dikkate alan Fiziksel Antropoloji değil, insanı sosyo-kültürel bir varlık olarak dikkate alan Sosyo-Kültürel Antropoloji hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve  İnkılap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için  yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

BİL 151 Bilgisayara Giriş I

Bu dersin konusunu, bilgisayarı oluşturan temel bileşenler (hardware ve software) konusunda bilgi sahibi olma, Windows İşletim Sistemi, kelime-işlemci programı MS-Word, grafik programı MS-Excel, sunum hazırlama programı MS-PowerPoint, veri tabanı programı Access’ i kullanmak oluşturmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

FEL 157 Felsefede Temel Kavramlar ve Sorunlar

Felsefenin temel kavramlarını ve sorunlarını inceler.

HUK152 Hukuka Giriş

Hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri, kuralları ve sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal kurallar hakkında bilgiler verilecektir. Hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının türleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sistemi konuları üzerinde durulacaktır.

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

MAT 159 Matematikte Temel Kavramlar

Psikoloji, Felsefe ve Sosyoloji Bölümleri öğrencilerine, Matematiğin temel kavramlarını; matematiksel düşüncenin ve matematiksel bilginin gelişimini ve İstatistiğin temel kavramlarını öğretmektir.

PSi 107 Psikolojiye Giriş I

Temel psikolojik kavramların öğretilmesi, psikolojinin farklı alanlarının tanıtılması, bu farklı alanların araştırma yöntemlerinin aktarılması. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

SOS 101 Sosyolojiye Giriş I

Sosyolojik  düşüncenin ortaya çıkışı. İlk sosyologlar, ilk sosyoloji kuramları, sosyoloji bilgisinin temelini oluşturan ana kavramlar, kurumlar ve yapıların açıklanması.

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin  yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

İST 271 İstatistik I

Bu dersin amacı; araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin (temel istatistiksel kavramlar, veri toplama, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, korelasyon vb.) verilmesidir. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

İST 272 İstatistik II

Bu derste, araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında, istatistiksel vardama ve hipotezin test edilmesinde olasılık işlemleri; normal dağılım eğrisi ve fonksiyonları; güvenirlik, geçerlilik; Binom dağılımı; İstatistik anlamlılık testleri; hipotezi test etme; “t” Test (tek yönlü ve iki yönlü test) gibi konular ele alınmaktadır.

PSİ 159 Fizyolojik Psikoloji

Bu dersin amacı, davranışın temel özellikleri ile nörofizyolojik ve bilişsel süreçler hakkında öğrencilere bilgi vermektir.  yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

PSİ 305 İletişim Psikolojisi

İnsanların değişik platformlarda farklı iletişim biçimlerini bilinçli kullanabilmeleri için gerekli kuramsal bilgilerin, çatışma ve beden dilinin temel yapısını içerir. Bu derste amaç, öğrencilere iletişim kuramlarını tanıtmak ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez

PSİ 383 Evrimsel Psikolojiye Giriş

Bu dersin amacı, evrim kuramının insan davranışı ve beyninin incelenmesine uygulanması olarak tanımlanan Evrimsel Psikolojinin tanıtılmasıdır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930